VRIJWILLIGERSZAKEN

Oproep: Koorleden gevraagd
Koren hebben behoefte aan nieuwe leden om hun diensten te kunnen blijven aanbieden. Gelukkig hebben verschillende koren het afgelopen jaar nieuwe
leden gekregen. Maar toch, aanvulling is gewenst! Het is een ondersteuning van de muziek. In een prettige sfeer bent u samen voor een repetitieavond
om steeds kennis te blijven nemen van de muziek. Voor informatie over het herenkoor kunt u terecht bij de heer H. Engelen (tel. 633236) en voor het
dameskoor bij mevrouw T. Linsen-van Roy (tel. 0495-552393)

Vrijwilligers actief
Rondom de kerk en de pastorie hebben vrijwilligers hard gewerkt bij allerlei activiteiten van herstel, reparatie en bouw. Wij zijn allen zeer erkentelijk voor
hun grote inzet om onze parochie met hun talenten en vaardigheden te ondersteunen. Daardoor vormt onze geloofsgemeenschap een grote familie van
mensen die zich inzetten om dienstbaar te zijn aan onze St.-Lambertusparochie. Heel veel dank.
Pastoor

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers betekenen voor het leven in de parochie een grote steun. Op het kerkhof is na de winterperiode een begin gemaakt met het onderhoud van
het kerkhof. Nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld om onze groep kerkhofmedewerkers te versterken. Andere vrijwilligers zijn ijverig bezig om
verlichting op het oksaal te verbeteren, geluidsapparatuur up to date te maken en het Kruisaltaar te renoveren. Om niet te spreken van zovele anderen
die de parochie hun diensten bewijzen. Heel veel dank voor alle ondersteuning, voor zoveel betrokkenheid bij de parochie en ons kerkgebouw.

Vrijwilligersavond
Het lijkt ongelooflijk, maar het is waar: onze parochie heeft meer dan honderd vrijwilligers. Parochianen die zich op de een of andere manier inzetten. Als
kerkhofmedewerker, als collectant in de kerk voor de Vastenactie, voor het bezorgen van post bijv. voor de jaarlijkse actie Kerkbalans die er weer aan zit
te komen, voor de jaarlijkse grote schoonmaak van de kerk. Als koperpoetsster, als lid van de bloemsiergroep, als klusser, als koster. Zij sparen de
parochie veel geld uit. Sterker nog: zonder vrijwilligers is de parochie niet draaiend te houden.
Bij de ruim honderd vrijwilligers zijn de koorzangers en -zangeressen niet eens meegeteld en ook de misdienaars en acolieten. Die hebben hun eigen
feestje, de koren een Ceciliaviering en de misdienaars een spelletjesmiddag en een barbecue en soms een uitstapje.

Zonder vrijwilligers geen kerststal in Lambertuskerk
Vrijwilligers hebben in de aanlooptijd naar Kerstmis in de
Sint-Lambertuskerk weer de kerststal opgebouwd.
Het is een trouwe groep kerststalbouwers. ”Zonder vrijwilligers
zouden we dit niet klaar spelen”, zegt het bestuur.
Dat geldt volgens de pastoor voor veel meer werken in de kerk
en in de parochie, waarvoor mensen vrije tijd beschikbaar stellen.
De grote kerststal is opgesteld achter in de kerk. De kerststal
heeft bewegende beelden. Zie video hieronder.
Beelden, die ’op commando’ van een muntje in werking treden.
Voor 50 eurocent ongeveer een minuut. Bij de grote kerststal
zaagt een timmerman, werkt een vrouw aan het spinnewiel,
speelt een muzikant op zijn doedelzak en draait een watermolen
die pompt water rond.


WEDEROM KERSTSTAL MET BEWEGENDE BEELDEN
IN DE ST. LAMBERTUSKERK TE NEDERWEERT 2013

Vele vrijwilligers zijn bezig geweest met de versiering van de kerk en de bouw van de Kerstal met beweegbare beelden. Het is nu wachten op het open
gaan tijdens de gezinsmis die om zeven uur op Kerstavond begint. Op Kerstavond is er ook om elfuur een nachtmis.

De kerststal met bewegende beelden is te bezichtigen van 25 december tot en met 1 januari. Alle middagen van twee uur tot half vijf. En natuurlijk ook
na de H.H. Missen tot ca elf uur.
Het is beslist de moeite waard om een kijkje te nemen, de beelden in beweging te zetten en een kaarsje op te steken.

Op verzoek is de Kerststal voor groepen ook op nader af te spreken tijden open. Hiervoor dient u contact op te nemen met Tjeu Tinnemans (koster)
tel. 633421 


Ton van der Sande secretaris van de St. Lambertusparochie overleden


Op 16 november 2016 bereikte ons het droevige bericht dat onze secretaris Ton van der Sande (Strateris 2e)
op 78 jarige leeftijd is overleden.

Ton was van 20 september 2000 secretaris van het kerkbestuur en na de oprichting van de parochie federatie
tot zijn overlijden secretaris van de Parochiecommissie St. Lambertus. Voor dat Ton door de Bisschop
benoemd werd tot lid van het kerkbestuur deed hij al enkele jaren administratief werk voor de parochie en was
hij vele jaren Lector in onze parochie.

Vanaf de oprichting van de Orgelkring Nederweert was hij bestuurslid daarvan.

Wij kenden hem als een zeer betrokken gewaardeerd toegewijd bestuurslid / secretaris. Wij zullen zijn inbreng
met node missen en nemen dan ook met pijn in ons hart afscheid van hem.

Wij wensen zijn kinderen en overige familie veel sterkte toe bij dit grote verlies.

Moge hij rusten in vrede.
 
 
Terug naar inhoud van deze pagina
Terug naar inhoud van deze pagina

BESTUURS- en VRIJWILLIGERSZAKEN

Eervol ontslag C. Steijn als kerkbestuurslid (2012)
Aan de heer Cor Steijn is door de bisschop van Roermond eervol ontslag verleend als kerkbestuurslid van de
Sint-Lambertusparochie. Hij heeft de leeftijd van 75 jaar bereikt, de grens voor het lidmaatschap van een
kerkbestuur. De bisschop is de heer Steijn zeer erkentelijk, voor alles wat hij in zijn functie als kerkbestuurslid
heeft gedaan en betekend’.
De heer Steijn blijft betrokken bij het kerkbestuur als adviserend lid. Hij blijft zorgen voor technische zaken,
gebouwen en de begraafplaats.

Nieuwe penningmeester (2012)
Het kerkbestuur heeft een nieuwe penningmeester. Tjeu Tinnemans is de opvolger van Jell Vissers, die ruim twaalf jaar penningmeester is geweest. De
heer Vissers (80) is eerder onderscheiden met de Pauselijke onderscheiding "Bene Merenti" (goede verdiensten). Hij blijft kerkbestuurslid tot 1 juli 2013
en zal ook daarna nog enige taken voor de kerk en de parochie vervullen zoals het beheer van de website, het sleutelbeheer en hij heeft gezegd dat
er altijd een beroep op hem kan worden gedaan als adviseur.
De nieuwe penningmeester Tjeu Tinnemans was al lid van het kerkbestuur; hij vervult al enige tijd financiële taken zoals de administratie van de
kerkbijdrage en van het kerkhof. Hij blijft koster.

Nieuw lid kerkbestuur van Sint-Lambertuskerk (2009)
De heer M.Tinnemans heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het kerkbestuur van de Sint-Lambertusparochie. Hij is al lange tijd actief voor de
kerk, waarbij hij zich, naast het kosterwerk, vooral ook administratief inzet voor de parochie. Hij zal voor dit administratieve pakket nu als
kerkbestuurslid de verantwoordelijkheid op zich nemen. Dit pakket komt vrij, omdat de heer J.Vissers, die tot nu toe voor dit deel van het werk
verantwoordelijk was. Wij zijn blij dat de heer Tinnemans het kerkbestuur wil komen versterken.
Hij is door de bisschop met ingang van 1 oktober 2009 benoemd voor vier jaar.

Nog andere leden voor kerkbestuur gezocht (oktober 2009)
Het pakket werkzaamheden dat de heer Tinnemans als lid van het kerkbestuur overneemt, is niet het volledige pakket van de heer Vissers. De
hoofdtaak van de heer Vissers is de functie van penningmeester en hij heeft dus de verantwoordelijkheid voor het financiële beleid.
De heer Tinnemans zal wel de financiële administratie, dus het bijhouden van de boekhouding, voor zijn rekening nemen, maar niet de verdere
werkzaamheden die behoren bij de functie van penningmeester. Daarbij kan men denken aan het betalingsverkeer, contacten met banken, debiteuren
en crediteuren, waartoe ook het opmaken van de jaarstukken behoort.
Voor deze taak zoeken wij dus nog een nieuw kerkbestuurslid. Het is echter voor de kandidaten goed te weten dat zij niet de boekhouding hoeven te
doen, hetgeen al een hele verlichting van de taak betekent.
Graag willen we parochianen uitnodigen ernstig na te denken of zij eventueel bereid zijn deze taak als penningmeester van ons kerkbestuur op zich te
nemen. Het is ook met betrekking tot de toekomst van onze parochie van wezenlijk belang dat we voor deze taak iemand kunnen vinden.
Als men interesse heeft, kan men contact opnemen met pastoor Schuffelers (tel. 631317). Als men graag wil weten wat de taak precies inhoudt, kan
men ook contact opnemen met de heer Vissers (tel. 460043). Uiteraard is daarbij de heer Vissers bereid zijn opvolger op deskundige wijze bij te staan
met raad.
Wij willen vragen om, als men een mogelijk geschikte kandidaat voor deze functie weet, dit aan de pastoor door te geven, zodat we met deze
kandidaat contact kunnen opnemen.
Het gaat om de toekomst van onze parochie en van onze parochiekerk!

Kerkbestuurslid vrouw van het jaar (2008)
Onze felicitaties gaan naar mevrouw Tiny Plasmans-Knoops uit de Heijsterstraat. Zij is op Wereldvrouwendag (8 maart) uitgeroepen tot vrouw van het
jaar. Mevrouw Plasmans is een van de oprichters van de dagopvang voor ouderen, zij is daar begeleidster van de dagopvang en ook
penningmeester. Zij is bestuurslid van de buurtvereniging Boeket en leidster van het kerstspel dat kinderen uit het buurtschap jaarlijks opvoeren. Tiny
Plasmans is haar tweede periode van vier jaar als lid van het kerkbestuur van de Sint-Lambertusparochie ingegaan

Pastoor Mutsaerts viert zijn 50e verjaardag (2007
Bij gelegenheid van mijn 50ste verjaardag heb ik van velen blijken van sympathie mogen
ondervinden. De Abraham voor de deur, werk van de beide huishoudsters op de pastorie,
heb ik zeer gewaardeerd. Vooral was ik aangenaam getroffen door de grote deelname
aan de Misviering, de muzikale ondersteuning door het dameskoor en het gezellig samenzijn
naderhand in het parochiecentrum. Dank aan allen voor zoveel welgemeende belangstelling.

Eervol ontslag pastoor E. Mutsaerts  (2007)
De bisschop van Roemond, mgr. Fr. Wiertz, heeft pastoor E. Mutsaerts eervol ontslag verleend
als pastoor van de parochie H. Lambertus. Het ontslag gaat in per 15 oktober 2007.
Zie in index archief "Pastorale zaken"

Eervol ontslag voor lid van kerkbestuur (2007)
Het bisdom heeft bericht dat eervol ontslag is verleend aan de heer M. Hekers als lid van het
kerkbestuur van de Sint-Lambertusparochie. De heer Hekers was bijna acht jaar kerkbestuurslid.
Als bijzondere taak had hij het beheer van het parochiële kerkhof. Hij verzorgde het kerkhof met
een vaste ploeg vrijwilligers, die overigens wel enige versterking kan gebruiken. Iedereen die
weleens het kerkhof bezoekt, zal beamen dat de begraafplaats er prachtig bijligt. De parochie is
de heer Hekers veel dank verschuldigd.    INHOUD van deze pagina