Bisschoppelijke goedkeuring voor jaarstukken

De in de INDEX hiernaast vermelde jaarstukken hebben de bisschoppelijke goedkeuring verkregen.
Het kerkbestuur dient ieder jaar de door het bestuur goedgekeurde jaarstukken ter goedkeuring voor te
leggen aan de Bisschop.
In alle gevallen heeft de Bisschop lof over de stukken. In de goedkeuringsbrief staat vermeld dat uit de
stukken blijkt duidelijk, de jaarstukken met zorg en deskundig zijn samengesteld. Voor de
werkzaamheden die u hiertoe heeft verricht, zijn wij u dan ook zeer erkentelijk. Van de meegezonden
jaarcijfers van de Beurzenstichting Reijnier Stappers en het Parochieel Missie Comité hebben wij
goede nota genomen. Nogmaals hartelijk dank voor de in het belang van de parochiegemeenschap
verrichte werkzaamheden.

Eerder kregen de parochianen deze stukken huis aan huis bezorgd. In verband met de kosten daarvan
heeft de bezorging niet meer plaats, maar liggen deze  achter in de kerk om mee te nemen en thuis
eens rustig door te lezen. De parochianen die kerkbijdrage betalen ontvangen een beknopt verslag thuis.

In de INDEX links kunt u het gewenste jaarverslag nog eens doorlezen
JAARVERSLAGEN

JAARVERSLAG 2015
Restauratie orgel kost Lambertuskerk veel geld

De Sint-Lambertusparochie staat voor een enorme kostenpost. Het Clerinxorgel moet een grote restauratiebeurt ondergaan. Niet op stel en sprong maar
wel op korte termijn. Er heeft reeds een grondig onderzoek plaats gevonden en er is een aanbesteding geweest. Gezien de grote verschillen in uitvoering
en prijs doet een orgeldeskundige een onderzoek aan welke orgelbouwer het project gegund kan worden.  Nu is al bekend dat de kosten van het
restauratiewerk rond 200.000 euro zal liggen.
De parochie heeft niet het hele bedrag op te brengen. Er zijn enkele subsidiegevers maar er zal altijd een flink bedrag overblijven. Dit bedrag kan niet
betaald worden uit de exploitatie de kerk. Er zullen acties opgezet moeten worden voor het orgel.
Over het Clerinxorgel wordt geschreven in het kort geleden verschenen jaarverslag 2015.

Nadelig saldo
Wat ook zorgen baart is het nadelig saldo. De exploitatie  levert de laatste jaren een nadelig saldo op, al is het wel aan het dalen. Vorig jaar was het
tekort 122.000 à 125.000  euro, ruim zesduizend euro minder dan in 2014.  De kerkbijdrage mindert ook ieder jaar: vorig jaar bijna 52.000 euro, iets
minder dan in 2014. Hetzelfde kan gezegd worden van de collectes. Die brachten vorig jaar17.000 euro op en een jaar eerder 20.000 euro.
Vorig jaar waren er 33 uitvaarten in de Lambertuskerk tegen een jaar eerder 31. Er waren in 2015 8 doopjes, een jaar eerder het dubbele aantal. Het
aantal eerste-communicanten was 33. in 2014 47.
In  de Lambertusparochie wonen 8.337 inwoners. Het aantal ingeschreven katholieken is 7.086.

Trouwen
Pastoor R. Schuffelers schrijft in het jaarverslag dat trouwen voor de kerk al langer niet meer ,in’ is. "Toch is er één koppeltje geweest, dat tegen de
stroom van het wereldse denken, zijn ja-woord van liefde aan elkaar ook voor God heeft willen uitspreken in het sacrament van het huwelijk.”

De pastoor is zeer te spreken over de inzet van 109 parochianen die verdeeld over dertien groepen samen werkzaam zijn.

Dit verslag ligt achter in kerk om mee te nemen. U kunt dit verslag ook in het parochiecentrum ophalen tijdens het spreekuur. Het is ook
de downloaden van de website: http://kerknederweert.nl/Jaarverslagen/jaarverslag2015.pdf
Voor belangstellende liggen in kerk op schap achterste bank vele boekjes en brochures om mee te nemen, zodat u deze thuis rustig kunt
doorlezen.

Het jaarverslag kunt u ook hier lezen door hier te klikken op Het jaarverslag verschijnt als u hier klikt.

Jaardienst, stichtingen vooruitbetaalde diensten
Bij de misintenties ziet u het iedere week bij de kerkberichten staan: jaardienst voor of vanwege verjaardag ...en dan volgt een naam. Een jaardienst
wordt meestal opgegeven voor in het weekend die het dichtst bij de sterfdatum of verjaardag ligt. Dat kunnen nabestaanden iedere jaar opnieuw regelen.
Maar wat gebeurt er als er alleen verre nabestaanden zijn, ver in de familie of ver in afstand van Nederweert? U kunt ook zelf  regelen dat er na uw dood
ieder jaar of iedere maand of welke termijn u kiest een mis tot uw intentie wordt gelezen. U kunt een afspraak maken dat na de dood op een vast te
stellen datum dichtbij de dag van overlijden of een verjaardag ieder jaar een misintentie is. Dat kunt u voor tien of zelfs twintig jaar regelen. Dat gebeurt
via een stichtingsakte, waarin de wensen worden vastgelegd. Hieraan zijn kosten verbonden: een jaardienst voor tien jaar kost 210 euro en voor twintig
jaar 420 euro.
Vindt u tien jaar te lang dan kunt u ook kiezen voor een kortere termijn. Dan kunt u kiezen voor een vooruitbetaalde dienst. Dat is geen stichting, maar
valt onder de akte vooruitbetaalde diensten.
Via een stichtingsakte bent u ervan verzekerd dat ieder jaar op de door u gekozen dag tijdens de H. Mis voor de opgegeven intentie wordt gebeden.
Deze misintentie wordt gepubliceerd bij de kerkberichten en wordt voorgelezen tijdens de mis. Voor het opmaken van een stichtingsakte of meer
informatie hierover kunt u een afspraak met de penningmeester Tjeu Tinnemans (tel. 0495-633421). U kunt ook informatie krijgen tijdens de kantooruren
van onze parochie.
Een stichtingsakte wordt in drievoud opgemaakt. Een is voor de opdrachtgever, een gaat naar het bisdom en een blijft in het archief de kerk. Als de kerk,
die in stichtingsakte genoemd wordt, onverhoopt gesloten wordt– voor de Sint-Lambertuskerk is dat ondenkbaar – dat zorgt het bisdom ervoor dat de
missen met de opgegeven intentie in een andere kerk worden gelezen.

Kerkbijdrage of wel gezinsbijdrage
Nu het laatste kwartaal van het jaar op de helft is, willen wij uw aandacht vragen voor de kerkbijdrage, ook wel genoemd de gezinsbijdrage. Met deze
bijdrage ondersteunt u de parochie, zodat zij haar dienstverlening aan de geloofsgemeenschap kan blijven verzorgen. Ook houdt u onze kerk open en
geeft u middelen om ons kerkgebouw te bewaren voor de toekomst. Redenen genoeg om deze ‘contributie’ voor de Sint-Lambertusparochie te voldoen.
Voor de volledigheid hierbij het banknummer van de Rabobank 135507227 en het gironummer van de Postbank 105.42.15 ten name van
Sinr-Lambertusparochie Nederweert met vermelding kerkbijdrage. De parochie is u heel erkentelijk voor uw ondersteuning. Graag een woord van dank
aan allen die dit jaar reeds hebben bijgedragen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de penningmeester van het kerkbestuur, de heer M. Tinnemans (tel. 0495-633421).

Machtigingskaarten
Voor de jaarlijkse kerkbijdrage is het handig gebruik te maken van machtigingskaarten. U machtigt daarmee het kerkbestuur om jaarlijkse een bedrag
van uw rekening te incasseren. Dat bedrag kunt per maand, per kwartaal, halfjaar of jaar laten afschrijven, geheel naar eigen wens. U hoeft er zelf niet
meer aan te denken en wil u de incasso beëindigen dan een berichtje aan het kerkbestuur en het incasseren wordt onmiddellijk beëindigd. U hoeft daar
niet voor naar de bank of briefjes te schrijven. De machtiging die u geeft blijft binnen de parochie bij de penningmeester.
Deze machtigingskaarten zijn verkrijgbaar op de pastorie of bij de penningmeester. Een telefoontje naar pastoor 631317 of penningmmester 460043 en u
krijgt de in te vullen machtigingskaart thuis gezonden.
Hartelijk dank aan allen die meedoen om onze geloofsgemeenschap financieel gezond te houden.
Pastoor EG. Mutsaerts en
penningmeester M. Tinnemans

Euro of halve euro?
Vroeger, enkele jaren geleden, hing er op de pilaren in onze kerk een papier met de tekst ’collecte: een gulden’. Het verzoek was bij de collecte in de
weekendmissen een gulden te offeren in het mandje. Kerkgangers vragen nu wel wat zij na de invoering van de euro moeten geven. Moeten is er niet bij,
maar gevraagd naar een advies toch even een rekensommetje. De nieuwe munt die in waarde de gulden het dichtst benadert, is de halve euro ofwel vijftig
eurocent. Maar…. dat advies van een gulden voor de collecte is al zo oud. Als we de inflatie doorrekenen, komen we uit op een euro. Dus, voor wie het
kan missen, een euro in het collectemandje.