Pater Piet Cuijpers geboren te Ospel. Salvatoriaan. Zijn missioneringswerk betreft diverse
ontwikkelingsgebieden.

Zuster Maria Anima de Christi (Arian van Eijk, geboren te Nederweert). Haar missioneringswerk
betreft diverse ontwikkelingsgebieden.

Pater Jac Kuepers geboren Nederweert. SVD. Werkzaam in Taiwan.

Nederweerter pater Jan Verbogen naar missie in Suriname

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront is blij na een lange tijd weer een nieuwe missionarissen te kunnen
begroeten. De in Nederweert geboren Salvatoriaan pater Jan Verbogen wordt pastoor van een parochie in
Suriname. Hij neemt de parochie over van een confrater die wegens leeftijd en gezondheid afscheid moet
nemen.
Pater Jan Verbogen maakt deze stap op 65-jarige leeftijd. Hij gaat deze missionaire taak uitvoeren samen
met een Indiase neomist. De Salvatorianen geven op deze wijze een nieuwe invulling aan hun missie in
Suriname met een jongere oudere medebroeder uit de Belgische provincie en met een jonge neomist uit een
jonge gemeenschap.
Op 27 mei ontvangen beide missionarissen het traditionele missiekruis

Kennen wij onze missionarissen nog?

In het midden van de vorige eeuw waren er jaarlijks een aantal meisjes en jongens uit Nederweert die Zuster,
Broeder of Priester wilden worden. Velen van hen gingen het toen ongelofelijke avontuur aan om in den
vreemde hun en andermans heil te zoeken. Hier in Nederweert werden ze altijd als helden ontvangen, maar
zelf voelden ze zich vaak niet zo dapper en gelukkig. Ze hadden hun leven over voor God en de mensen ter
plekke. Dat was moedig, hoe ze zichzelf ook soms voelden.

Het Dekenaal Weerter Missiethuisfront bestaat dit jaar een halve eeuw. Bij deze gelegenheid willen wij als
leden een boek uitgeven over die helden van toen. En ze zijn er nog steeds, die moedige strijders voor het
goede. In dat boek willen we van alle Weertlandse missionanrissen, dus van alle Zusters, Broeders en
Paters die enig moment in de Missie werkzaam zijn geweest, de naam, geboortedatum, wijding of intreding,
het missiegebied en een korte levensbeschrijving vermelden. Maar dan moet de lijst natuurlijk wel compleet
zijn.

Al enkele jaren verzamelen we gegevens van en over Nederweerter missionarissen. Maar het is zeer
waarschijnlijk, dat we niet alle namen hebben kunnen achterhalen. Misschien omdat we niet genoeg of
omdat we verkeerd gezocht hebben. Het zou heel jammer zijn, als mensen ten onrechte niet vermeld
worden, zoals het ook onnodig en slordig is vrouwen of mannen te noemen, die nooit in de Missie werkzaam
zijn geweest.

Hieronder vindt u een voorlopige lijst van Zusters, Broeders en Paters die volgens onze gegevens missionaris
zijn of zijn geweest. Ontbreekt daar volgens u als lezer iemand in, wilt u ons daarvan dan op de hoogte
stellen? En heeft u misschien informatie over die missionaris voor wiens naam een sterretje staat; wij hebben
van die betreffende persoon niet voldoende gegevens voor ons boek. Ook voor alle andere gegevens of
suggesties betreffende de genoemde personen zijn wij u dankbaar. U kunt voor alle informatie contact
opnemen met de ondertekenaar van dit bericht.

Omdat het samenstellen van zo'n boek, waarin de mening van hedendaagse missionaire voortrekkers uit
onze regio centraal zal staan, een heel karwei is, zal het boek pas in het najaar verschijnen. U kunt er zich
in ieder geval vast op verheugen dat de inbreng van Nederweerter kopstukken in de Missie groot zal zijn.

Hartelijk dank namens het Missiethuisfront en heel zeker ook namens de. Nederweerter Missionarissen. Een
hartelijke groet en moge het u goed gaan,

Jos van de Wouw, Staat 57, 6031 EL Nederweert, 0495 - 633213  E-mail: jvdwouw@xs4all.nl

KENT U ZE NOG ? onze missionarissen


Hieronder treft u in de rechter kolom namen aan van priesters en zusters uit groot-Nederweert die momenteel werkzaam zijn in ontwikkelingsgebieden en/of daar organisatorisch een taak in hebben. In de linker kolom staan allen waarvan velen zijn overleden.

Missionarissen van het
Nederweerterland

o Praktiserend in buitenland.
* Praktiserend in Nederland.
~ Postactief c.q. rustend.
+ Zijn overleden.

o Pater Piet Cuijpers
+ Broeder Thieu Cuypers
~ Broeder Eddie van Daal
+ Pater Wiel van Deursen
o Zuster Anima van Eijk
+ Pater Gerard Greefkens
+ Zuster Martini Greijmans
+ Pater Frans Gubbels
+ Broeder Harry Hermans
+ Broeder Baer Jonkers
+ Broeder Frans Jonkers
+ Broeder Frans Knapen
+ Pater J.H. Knapen
+ Pater Thieu Knapen
+ Pater Tïnus Konings
+ Monseigneur Jac. Kreyelmans
o Pater Jac Kuepers
+ Pater Mathieu Kuepers
+ Broeder Jan M. Unsen
+ Pater Fons Mertens
+ Pater Frans Mertens
+ Pater Jo Peters
+ Zuster Agnes Poell
+ Pater Thieu Reemers
+ Pater Pierre Sijbers
+ Pater Hans Smeets
+ Broeder Pierre Truijen
+ Pater Sjeng Verdonschot
* Zuster Bernarda Verheggen
+ Pater Hein Vroemen
o Pater Jan Verboogen

Tien missionarissen uit Weerterland actief in de missie

Nog tien missionarissen uit het Weerterland zijn actief in missiegebieden. Twee van hen, pater Piet Cuypers uit Ospel en zuster Maria de Anima Christi
(Arian) van Eijk uit Nederweert, zijn voornamelijk organisatorisch bezig. Beiden wonen in Rome, maar reizen de halve wereld af om hun
congregatiegenoten te bezoeken.

De oudste actieve missionaris is pater Hans Smeets. Hij is werkzaam in Mbale in Oeganda. Hij was onlangs terug in zijn geboortedorp Nederweert om
zijn priesterjubileum ook hier te vieren.

Ook actief zijn drie missionarissen in ons land. Zij werken in parochies.

Eenentwintig oud-missionarissen uit het Weerterland verblijven in Nederland, Frankrijk, België en Rehn in Zwitserland.

Deze informatie staat in het jaarboek 2009 van het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront.

Dekenaat Weert telt dertig missionarissen

Het dekenaat Weert, waartoe Nederweert behoort, heeft dertig missionarissen. Van hen zijn er tien daadwerkelijk werkzaam voor de missie. De oudste
is pater Zef Kuppers, een Witte Pater, die werkt in Kita in Mali. De jongste is zuster Maria de Anima Christi (Arian) van Eijk uit Nederweert. Zij is
algemeen overste van de Dienaressen van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid.

Vier missionarissen werken na hun terugkeer uit de missie in parochies.

Postactief ofwel rustend of emeritus zij zestien missionarissen. Een van hen woont nu in Weert: de Franciscaner broeder Eddie van Daal.

Deze gegevens staan in het onlangs verschenen jaarboek 2010 van het Dekenaal Missie Thuisfront. Voor in het jaarboek heeft deken Franken van Weert
geschreven. Er staat een jaarverslag over 2009 in. Er is een levensbeschrijving van de Weerter missionaris Harrie Tullemans en een verslag van het
gouden priesterfeest van pater Hans Smeets. Pater Piet Cuijpers, geboren in Ospel, schrijft als Peelbewoner op pad. In het jaarboek staan in
memoriams van broeder Oventius van Dooren, de heer H. Kruitwagen en pater Sjeng Verdonschot.

Bedankbrief van zuster Anima Christi van Eijk

In het jaarboek 2012 van het Dekenaal Missie Thuisfront is een dankbrief van zuster Maria Anima Christi van Eijk afgedrukt. Zij bedankt voor de
’genereuze’ donatie van 10.000 euro in het kader van de Vastenactie. Het geld is besteed aan de bouw van nieuwe leslokalen voor de school Isabel, la
Catolica.

De bouw is intussen voltooid. De nieuwe lokalen zijn vooral bedoeld voor leerlingen met leerproblemen, die deels een eigen programma voeren en dus
eigen ruimtes nodig hebben.

Zuster Anima schrijft in haar bedankbrief dat het ’voor ons als religieuze congregatie van groot belang is juist aan de zwaksten onder de kinderen, aan
hen die moeilijk meekomen, veel aandacht te geven en te zorgen dat juist ook zij hun talenten kunnen ontwikkelen en kunnen opgroeien in de
wetenschap dat ze hun plaats in de maatschappij hebben’.

Het jaarboek 2012 van het Weerter Missiefront kost vijf euro en is tijdens de spreekuren op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen verkrijgbaar in het
Parochiecentrum.

Niet roze maar blauw

De school Isabel, la Catolica in de Argentijnse plaat San Rafael is door vrijwilligers uit het dekenaat Weert, in het blauw geschilderd. Dat is de kleur van
het habijt van de zusters, over wie zuster Anima Christi van Eijk de leiding heeft. De mannen hadden zich niet gerealiseerd dat ook bij de ver van ons
huis wonende meisjes en vrouwen de kleur roze net zo favoriet is als bij ons. Het schilderwerk moest dus in het roze gebeuren en dat beviel hen
allerminst. De school is blauw gebleven en heeft nu zelfs als naambord 'blue house’, als eerbetoon aan de blauwe zusters.

Nieuw beleidsplan Missie Thuisfront

De stichting Dekenaal Missie Thuisfront heeft voor de (nabije) toekomst een nieuw beleidsplan opgezet. Doorgaan op dezelfde voet door missionarissen
uit het Weerter land te ondersteunen is over enige tijd niet meer nodig, omdat er geen missionarissen uit deze regio zijn. Nu zijn er nog missionarissen
uit Weert en omgeving werkzaam.

Volgens het nieuwe plan wordt op enig moment gekozen voor een land in een werelddeel dat in een tijdzone ligt dat niet meer afwijkt dan drie uur met de
onze. In het betreffende land moet de Engelse taal redelijk beheerst worden. De reden van deze criteria is dat het Missie Thuisfront gaat proberen
parochies en scholen in het dekenaat Weert te interesseren voor het werk en de noden in dat land. Zo zouden kinderen uit het derde-wereldgebied via de
moderne communicatiemiddelen contacten kunnen opbouwen met de kinderen op de scholen hier.

Over het nieuwe beleid in ontwikkeling van het Weerter Missie Thuisfront schrijft voorzitter Henk Füchs in het jaarboek 2012. "Van elkaar leren en elkaar
ondersteunen bij vragen of problemen is dan het doel." Op termijn gaat het Missie Thuisfront ervan uit dat instellingen als ziekenhuis en bedrijven in
contact gebracht kunnen worden met partijen in het uitgekozen derde-wereldgebied.

Jaarboek Weerter Missie Thuisfront weer te koop

Negen missionarissen uit het Weerterland zijn actief in het buitenland. De oudste is pater Nicolau Noordermeer, geboren in 1927 en werkzaam in
Pompèu in Brazilië. De jongste is (de blauwe) zuster Maria de Anima in Nederweert ook bekend onder haar wereldse naam Arian van Eijk. Zij is
algemeen overste van haar congregatie met als standplaats Rome. Zij heeft eerder gewerkt in Argentinië.

Vier missionarissen zijn praktiserend in ons land. Veertien missionarissen zij in ons land portatief oftewel rustend. Onder hen broeder Venantius (Harry)
Hermans, die na de sluiting van het klooster van de paters van de Heilige Geest in Weert is blijven wonen in Weert. Hij is afkomstig uit Nederweert, waar
familieleden van hem wonen. Hij werkte in Cameroen en Ghana.

Deze gegevens staan in het pas verschenen jaarboek 2012 van het dekenaal Weerter Missie Thuisfront.

Het prachtig verzorgde boek kost vijf euro. Het wordt komend weekeinde na de missen aangebonden in onze kerk. Het is ook verkrijgbaar tijdens de
spreekuren in het Parochiecentrum.

Vastenactie 2012

Dit jaar voor het eerst heeft de actie plaats gehad met de "Collecte Bundeling" in alle parochies. Voor de vastenactie is de collecte niet verlopen zoals
werd verwacht en zijn velen in de parochie niet in de gelegenheid geweest een bijdrage te doen. Verwacht wordt dat de opbrengst in 2013 aanmerkelijk
meer zal zijn. De opbrengst was dit jaar slechts €. 1.213,37. In 2011 bedroeg dit €. 2.569,68. Dit werd met een extra bijdrage van het parochieel
missiecommite aangevuld tot €. 3.000,--.

Informatie van vermelde Priesters en Zusters

Omdat deze pagina in ontwikkeling is willen wij zoveel mogelijk informatie krijgen van degenen die reeds vermeld staan dan wel nog vermeld moeten
worden. De priesters, zusters en broeders (eventueel familie) kunnen hun gegevens met foto zenden aan de webmaster, zodat wij de informatie zo
compleet mogelijk kunnen presenteren.

Nederweerter pater Jan Verbogen naar missie in Suriname (2016)

Het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront is blij na een lange tijd weer een nieuwe missionarissen te kunnen begroeten. De in Nederweert geboren
Salvatoriaan pater Jan Verbogen wordt pastoor van een parochie in Suriname. Hij neemt de parochie over van een confrater die wegens leeftijd en
gezondheid afscheid moet nemen.
Pater Jan Verbogen maakt deze stap op 65-jarige leeftijd. Hij gaat deze missionaire taak uitvoeren samen met een Indiase neomist. De Salvatorianen
geven op deze wijze een nieuwe invulling aan hun missie in Suriname met een jongere oudere medebroeder uit de Belgische provincie en met een jonge
neomist uit een jonge gemeenschap.
Op 27 mei 2016 ontvangen beide missionarissen het traditionele missiekruis