MEERJARIGE ONDERHOUDSPLANNEN

TIEN JAAR ONDERHOUDSPLAN en RESTAURATIEWERKEN 2005 - 2014 is hieronder te lezen.

VASTGESTELD ZESJARIG ONDERHOUDSPLAN MET BRIM SUBSIDIE LOOPT VAN 2015 tot en met 2021. Meer hierover kunt u lezen door hier te klikken............................
Meerjaren onderhoudsplan 2005 - 2014

Door het kerkbestuur is een 10 jaar onderhoudsplan opgesteld voor het onderhoud van de St. Lambertuskerk. Het plan is inmiddels goedgekeurd door de Rijksdienst voor monumenten.
Het goedgekeurd bedrag is €. 232.136,--. Toegekende subsidie voor deze 10 jaar is 50% hiervan of wel €. 116.068,--. Per jaar €. 11.606,80. Dat wil zeggen dat de parochie jaarlijks een bedrag van €. 11.606,80 extra moet opbrengen om het onderhoud te kunnen realiseren.

Meerjarig onderhoudsplan
Voor de instandhouding van het monument, dat na de grote restauratie en onderhoudsbeurt in goede staat verkeert, moet er jaarlijks onderhoud plaats hebben om te voorkomen dat over enkele jaren weer een grote restauratie beurt moet plaats hebben. Het bestuur heeft een tien jaar onderhoudsplan opgesteld. Dit plan is op 19 juli 2005 goedgekeurd door de Rijksdienst voor monumenten.
Dit plan loopt van 2005 tot en met 2014. De kosten voor deze 10 jaar zijn geraamd op €. 254.000,--.
De subsidiabele onderhoudskosten zijn door de Rijksdienst vastgesteld op €. 232.136,--. Over dit bedrag wordt 50% subsidie ontvangen. Per jaar zijn de kosten voor de parochie €. 11.606,80.
Ter voorkoming van grote restauraties is door het Rijk de BRIM (Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten) vastgesteld voor de jaren 2006 tot 2011. Deze regeling wordt op 1 januari 2006 van kracht. Het streven van het Ministerie is om met deze regeling grote kosten voor restauratie te voorkomen. Op termijn zal dan de subsidie voor restauratie gaan vervallen, waarvoor dan in plaats komt deze instandhoudingregeling (BRIM).
De restauratie van het dak, waarvan een gedeelte valt onder het 10 jarig onderhoudsplan is begonnen op 15 november 2007. De aannemer Verkoulen Maasniel / Roermond.

PUBLICATIES VERNIEUWING DAK 2007-2008
Publicatie betreffende actie voor dak zie rubriek "Publicaties betreft restauratie"

Restauratie toren en dak van kerk

De vraag wordt vele malen gesteld: wanneer begint de restauratie van het dak van de kerk. Zoals het er nu uitziet, starten de werkzaamheden na de bouwvakvakantie. Ook de leien van de torenspits moeten vernieuwd worden. U kunt zich voorstellen dat het beter is eerst het hoger gedeelte van het dak te herstellen en daarna aansluitend het lager gelegen dak van de kerk.
De uitvoering van het dak hangt af van de uitvoering van de toren.
De gemeente denkt in mei met de werkzaamheden te beginnen. Wordt het werk uitgesteld dan is het kerkbestuur voornemens toch het dak aan te pakken. Uitstel is niet goed voor het dak. Bovendien kost een jaar langer wachten geld. Zoals bekend is de torenspits op een veel later tijdstip gerestaureerd. Zie hiervoor in de index "Kerktoren".

De kostenstijgingen van de aannemer komen voor rekening van het kerkbestuur. De prijsopgave van 137.000 euro voor restauratie van het kerkdak is van 2005. Sinds die tijd zijn de kosten (arbeid, materialen) gestegen en die kan de aannemer doorberekenen. Die doorberekening van de kosten bedragen ongeveer 8.000 euro. Ook dat geld hopen wij met een extra actie bij elkaar te krijgen. Het streefbedrag van de actie voor het kerkdak was 30.000 euro. Dat bedrag hebben we bijna bereikt. Daar komt die acht mille bovenop en als we dit jaar niet beginnen, wordt het werk weer duurder.

Restauratie van kerkdak eindelijk begonnen op 15-11-2007.

Het heeft eventjes geduurd, maar nu is dan toch begonnen met het herstel van het dak van de kerk. Er staan lange ladders om op het dak te klimmen en er zijn hekken geplaatst om het werkterrein af te schermen. Er is aan het lood van het kerkdak gewerkt en nu gaan de leien van het dak. De nieuwe leien worden een dezer dagen aangevoerd. Deze komen vanuit een opslagplaats in Duitsland, maar zijn afkomstig uit Canada.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe leien op het kerkdak gelegd zouden worden, als de kerktoren een nieuwe bedekking had. Dit werk laat op zich wachten. Daarom is besloten toch maar het dak aan te pakken. Langer wachten had het risico van lekkages.
Intussen wordt al enkele weken aan de toren gewerkt. Aannemer Verkoulen uit Maasniel heeft veel werk gehad aan het herstel van het houten binnenwerk. Hier waren drie hoofdsteunen verrot. Deze zijn nu vervangen.

Oplevering dakdeel zuidzijde
Aan zuidzijde is het onderhouds/restauratiewerk afgerond en op 7 maart 2008 opgeleverd. De aannemer is begonnen aan Noordzijde waar nu al gebleken is dat door de vele lekkages vele vierkante meters dakbeschot verrot is en dus vernieuwd moet worden.

Dak noordzijde april 2008
Aansluitend aan dat werk is begonnen aan de vernieuwing van de leibedekking noordzijde hoofdbeuk. Dat gedeelte was op 8 mei 2008 50% gereed. Naar verwachting zal dat werk eind mei gereed zijn. Een tegenvaller is dat het dakbeschot op vele plaatsen zeer slecht is. Zo slecht dat leihaken er niet in vast te zetten zijn. Dat wil zeggen dat het houtendakbeschot vervangen moet worden en dus aanmerkelijk meerkosten ontstaan. Aan de hand van tekens op het oude dakbeschot blijkt dat dit is aangebracht in 1814.
Dit dak gedeelte is gereed en heeft de oplevering plaats gehad op 24 juni 2008. De eindoplevering zal plaats hebben op 7 juli 2008.
Nu de eindoplevering heeft plaats gehad zit dat karwei er ook op. Al met al kan gesteld worden dat sinds het jaar 1999 er veel restauratie en onderhoudswerken heeft plaats gehad voor totaal ongeveer een miljoen euro.
Eindoplevering dak werken zuid- en noordzijde
De werkzaamheden aan de dakvlakken van het middenschip kerk zijn afgerond. De eindoplevering heeft plaats gehad op 7 juli 2008.
Tijdens de uitvoering is gebleken dat het dakbeschot op diverse plaatsen zo slecht was dat de leihaken er niet in vast te zetten waren. Daardoor is een groot deel van het dakbeschot vernieuwd moeten worden. Hierin is niet voorzien omdat vanaf de gewelven het dakbeschot aan onderzijde er goed uitzag. Daarnaast zijn nog een aantal gordingen vernieuwd. Deze hadden in feite na de oorlog vernieuwd moeten worden omdat deze door granaatscherven gevaarlijke gebreken vertoonde. Al met al zijn hierdoor meerkosten ontstaan van €. 27.095,16. Zoals reeds opgemerkt is hierin niet voorzien en hoopt het kerkbestuur door giften dit tekort gedekt te krijgen.

Kerkdak opgeleverd
Het dak van de kerk is opgeleverd. De herstelwerkzaamheden zijn voltooid. De lange trap en de hekken zijn verdwenen. Nu moet de laatste rekening betaald worden. De restauratie viel 25.000 euro duurder uit, omdat het houtwerk onder de leien vernieuwd moest worden en dat was niet voorzien. Nu zijn er wel enkele giften binnengekomen en er is uitzicht op een bijdrage van 15.000 euro van Katholieke Noden, maar dan komen we nog niet aan 25 mille.
Achter in de kerk staat een offerblok, waarin bijdragen voor de laatste resten gestopt kunnen worden.

Aanzienlijke meerkosten voor herstel kerkdak
Het herstel van het dak van onze kerk vergt ruim 25.000 euro meer aan kosten voor onvoorziene uitgaven. De aannemer heeft een flink deel van het dakbeschot moeten vernieuwen. Uiterlijk was aan de planken niets te zien, maar de kern van het meer dan anderhalve eeuw oude hout was vermolmd. De dakdekkers konden de leihaken er niet in vast krijgen. De leien moeten een voor een vast gespijkerd worden, maar de spijkers konden in het vermolmde hout geen houvast krijgen.
Verder rmoesten enkele gordingen vervangen worden, die onder meer door oorlogsschade zeer waren verzwakt. Ook de dakkapellen met deurtjes zijn vernieuwd.
Al deze extra voorzieningen vergen een extra uitgave van ruim 25.000 euro. Het kerkbestuur heeft in dat bedrag niet voorzien, maar de voorzieningen zullen wel betaald moeten worden.
Parochianen hebben eerder al goed meegeholpen om de aanvankelijk begrote 140.000 euro bijeen te krijgen. Het kerkbestuur wil nu een beroep doen op het bedrijfsleven. Individuele parochianen die toch iets willen bijdragen, kunnen dat doen via het offerblok achter in de kerk, de brievenbus van de pastorie en van het parochiecentrum. Ook de pastoor zal een gift gaarne in ontvangst nemen.

Dak van kerk eind mei begin juni (2008) klaar
Bij werkzaamheden aan de noordkant van het dak van de kerk is gebleken dat vele vierkante meters van het dakbeschot verrot zijn. De nieuwe leien kunnen hierop niet vast gezet worden. Daarom moet het dakbeschot vernieuwd worden. Deze werkzaamheden waren niet voorzien en plaatsen de parochie voor extra uitgaven. Hiervoor moeten extra middelen gezocht worden. Achter in de kerk staat een offerblok, waarin men een gift voor het dak kan doen.
Eind mei/begin juni kan ook het dak aan de noordzijde van nieuwe leien voorzien zijn. Het kerkdak is dan klaar. De werkzaamheden aan het dak zijn goed te zien. Langs de kerkmuur staat een lange ladder om op het dak te komen. Het timmeren van de leien op het hout is vele tientallen meters verwijderd van de kerk te horen.
Niet te zien is dat aan de kerktoren ook wordt gewerkt. Hier moeten spanten, stijlen en liggers geheel of gedeeltelijk vernieuwd worden. De lange hoekstijlen die vernieuwd zijn, zijn indertijd met een hijskraan naar boven gebracht en moesten door het dak naar binnen. Al die tijd heeft de klok in de toren niet de juiste tijd aangegeven. Het zal ook nog wel geruime tijd duren, voordat de klokken weer de juiste tijd aangeven. Uiteindelijk moet ook de haan op de toren terugkomen.
De kerktoren is eigendom van de gemeente. De werkzaamheden aan de toren leggen geen beslag op de financiële middelen van de parochie.

Restauratie zuidzijde kerkdak afgerond
De vernieuwing ofwel de restauratie van het dak van de kerk aan de zuidzijde (de kant van pand Siem) is afgerond. Afgelopen vrijdag heeft de oplevering plaats gevonden. De steigers verhuizen nu naar de andere zijde van de kerk. De grote slurf om de oude leien af te voeren hangt er ook al.

Kerkhofmuur

Kort geleden (oktober 2014) is de kerkhofmuur opnieuw gevoegd. Dat is gebeurd op advies van monumentenzorg. Het gevaar bestond dat de muur op enkele plaatsen zou instorten. Het voegwerk is uitgevoerd door J. Simons voegbedrijf Nederweert (Schoor). Het voegwerk heeft nu nog een andere kleur maar het zal na enige jaren van verwering de kleur van de voegen van de kerk aannemen.
Het herstel van de kerkhofmuur past in het 10-jarenplan, waarvoor monumentenzorg subsidie verleent. Het 10-jarenplan loopt dit jaar af. Volgend jaar 2015 gaat een 6-jarenplan in, dat ook voorziet in subsidie van monumentenzorg.

TIEN JARIG ONDERHOUDSPLAN IS AFGESLOTEN

De afwikkeling van het 10-jarig onderhoudsplan is begin 2015 met succes afgerond en afgesloten.
Meer over dat onderhoud in de periode van tien jaar kunt u lezen in de index onder de rubriek "Monument", waar in verschillende pagina's daaronder over "Onderhoudsplan"", "Restauratie enz......." is vermeld. Ook zijn en worden werkzaamheden verricht aan de glas in loodramen.
Aansluitend aan dat 10-jarenplan heeft de parochiecommissie een zesjarig onderhoudsplan opgesteld dat in 2015 aansluit op het tienjarigplan.


ZESJARIG ONDERHOUDSPLAN
BRIM subsidie
De Parochiecommissie heeft begin 2014 een zesjarig onderhoudsplan opgesteld en ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,ter verkrijging van BRIM-subsidie. Dit plan is opgesteld omdat dit jaar (2014) het laatste jaar van het 10-jarig onderhoudsplan is. Het nieuwe plan sluit dus daarop aan.  De afwikkeling van het 10-jarig onderhoudsplan vindt begin 2015 plaats.
Op 27 augustus 2014 is van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de goedkeuring ontvangen en de subsidie vastgesteld.
Dat plan sluit aan op de afloop van het tienjarig plan en gaat in 2015 en zal eindigen in 2020. De totale kosten van het plan zijn €. 91.824,00, waarvan is goedgekeurd €. 89.440,00. De subsidie die wij daarvoor ontvangen bedraagt in die zes jaar €. 44.720,00. Per jaar wordt daarop een voorschot ontvangen van €. 6.708,00. Daartegenover staat dat de parochiecommissie jaarlijks €. 7.850,00 aan onderhoudswerken moet uitvoeren. Met andere woorden wij die onderhoudswerken moet verrichten zoals in het plan is opgenomen.

Wat zijn die werkzaamheden? 

  • Aan metselwerken reparaties aan uitvallen stenen en voegwerken.
  • Werkzaamheden aan balkconstructies en andere houtwerken.
  • Jaarlijks onderhoudswerken aan dakgoten en hemelwaterafvoeren.
  • Glas in loodwerken aan ramen.
  • Schilderwerken.
  • Bliksembeveiliging.
Foto vergroten klik er op

Rapportage van de Monumentenwacht

2000
Kerk in goede staat  van onderhoud

”De constructieve toestand (casco) en de onderhoudsstaat van het gebouw zijn goed. Sinds het rapport van oktober 2000 blijkt de onderhoudstoestand van het gebouw aanzienlijk te zijn verbeterd.” Dat schrijft de Monumentenwacht in een rapport na een inspectie van onze Lambertuskerk. De goede toestand van onze kerk is volgens de Monumentenwacht te danken aan het groot onderhoud dat kort geleden is uitgevoerd. De Monumentenwacht merkt hierbij op ’dat met name het inwendige van de kerk nagenoeg integraal gerestaureerd is, waarbij de herstelwerkzaamheden aan de gewelven en het opknappen van het interieur zeer ingrijpend zijn geweest’.
De inspectie door de Monumentenwacht heeft negen uur en drie kwartier in beslag genomen, zeg maar een volle werkdag dag met overwerk. Het maken het rapport vergde vijf uur.
 
Aanbevelingen

De Monumentenwacht doet na de inspectie van de kerk ook enkele aanbevelingen van werkzaamheden die in de nabije toekomst uitgevoerd moeten worden. Daarbij wordt ook een termijn aangegeven. Zo zouden binnen een jaar de dakkapellen en de deur van de kapel en de berging op het kerkhof geverfd moeten worden. Het kerkbestuur heeft hiervoor al plannen. Ook moeten enkele leien op het dak van de kapel en de berging vervangen worden. Binnen twee jaar zouden de glas-in-lood ramen van de sacristie hersteld moeten worden. Binnen drie tot vijf jaar moet aan iets aan de muren van het kerkhof gedaan worden. En binnen vijf tot tien jaar is de leibedekking van het schip van de kerk en een gedeelte van het koor aan vernieuwing toe. De overbodige rookkanalen kunnen dan verwijderd worden.
U ziet: het onderhoud van onze monumentale kerk blijft doorgaan. En met het onderhoud ook de kosten.

2003
Sint-Lambertuskerk goed
De Monumentenwacht Limburg heeft zijn inspectierapport 2003 over de Sint-Lambertuskerk uitgebracht. Volgens het rapport is de constructieve toestand (casco) en de onderhoudsstaat van het kerkgebouw goed. Sinds de vorige inspectie, in april 2002, blijkt de onderhoudstoestand van het gebouw opnieuw wat te zijn verbeterd, zo staat in het rapport. Dit is te danken aan het feit dat er weer enigerlei onderhoud is uitgevoerd. Het inspectierapport spreekt ook al over het nieuwe parochiegebouw aan de zuidzijde van de kerk. "Het nieuwe bouwdeel verkeert in goede symmetrie met de sacristie aan de noordzijde", zo staat in het rapport.
Sinds de vorige inspectie, die uitgevoerd is toen de restauratie voltooid was, zijn weer enkele werkzaamheden uitgevoerd of voorzieningen getroffen. Het inspectierapport somt op:
- de stijlen van de angelustoren zijn van een loodbekleding voorzien waardoor het ’juffertje’ haar ranke vorm heeft herkregen;
- twee gootmaden aan de zuidzijde van het koor zijn hersteld;
- de Mariakapel is van een transparante Tocht(schuif)deur voorzien;
- enkele gebroken of beschadigde leien boven de kerkhofberging/kapel zijn vervangen.

Aanbevolen werkzaamheden
Het inspectierapport van Monumentenwacht Limburg somt ook enige werkzaamheden op, die op termijn uitgevoerd moeten worden. Zo moet de ingescheurde goothoek van de zuidbeuk hersteld worden. De isolatie van de onderslagbalken moet verbeterd worden. De dakkapellen van de deur van de kapel op het kerkhof heeft een nieuwe verflaag nodig. De gewelven van het schip en het koor zijn toe aan een schoonmaakbeurt. De glas-in-lood ramen in de sacristie moeten hersteld worden. Binnen vijf jaar zouden de kerkhofmuren grondig hersteld moeten worden. Binnen vijf tot acht jaar moet de leibedekking van het schip en een gedeelte van het koor vernieuwd worden en de overbodige rookkanalen verwijderd.
Het kerkbestuur treft voorbereidingen om de aanbevolen werkzaamheden uit te voeren.

2004
Monumentenwacht: onderhoud kerk goed
De Monumentenwacht Limburg heeft vorige maand de Sint-Lambertuskerk weer geïnspecteerd en daarover rapport uitgebracht. De Monumentenwacht noemt de constructieve toestand van het kerkgebouw en de staat van onderhoud goed. Sinds de vorige inspectie blijkt de onderhoudstoestand gelijk gebleven. "Dit is te danken aan het feit dat er weer enigerlei onderhoud is uitgevoerd, o.a. het verven van diverse onderdelen waaronder de deur van de kerkhofberging", zo staat in het rapport.
De Monumentenwacht beveelt enige werkzaamheden aan. Zo zouden er enkele veiligheids/bereikbaarheidsvoorzieningen getroffen moeten worden. De ingescheurde goothoek van de zuidbeuk moet hersteld worden en de isolatie van de onderslagbalken verbeterd worden. Binnen een jaar moeten alle dakkapellen geverfd worden. Op iets langere termijn zijn de gewelven van het schip en het koor aan een reinigingsbeurt toe. De glas-in-lood ramen van de sacristie zouden binnen twee jaar hersteld moeten worden.
Binnen vijf jaar moeten de kerkhofmuren bijgewerkt worden en binnen vijf tot acht jaar is de leibedekking van het schip en een gedeelte van het koor aan vernieuwing toe en dienen de overbodige rookkanalen verwijderd te worden.
Het kerkbestuur had de meeste aanbevelingen al opgenomen in het 10-jarenplan voor het onderhoud. De overige aanbevelingen worden meegenomen, maar ook volgens de Monumentenwacht hoeft daarmee geen erge haast gemaakt te worden. Wat bereikbaarheid en toegankelijkheid betreft voldoet het kerkgebouw volgens de Monumentenwacht aan de eisen.

2012
Monumentenwacht: goed onderhoud kerkgebouw
De onderhoudstoestand en het gebouw zelf is goed. Dat staat in het onlangs uitgebrachte inspectierapport van de Monumentenwacht over de Sint-Lambertuskerk. "Sinds de vorige rapporten blijkt dat de onderhoudstoestand van het gebouw vooruit gaat", zo staat in het rapport. "Dit is te danken aan het feit dat er goed en met regelmaat onderhoud wordt uitgevoerd."
Sinds de vorige inspectie zijn de volgende werkzaamheden of voorzieningen uitgevoerd: goten schoon gemaakt, afvoeren van de zuidbeuk vernieuwd, enig voeg- en metselwerk hersteld, bouwmateriaal in de gewelftrechters opgeruimd, afzaten van de steunberen schoon gemaakt en een enkele losse soldeernaad gerepareerd.

Aanbevelingen onderhoud van Monumentenwacht
Het rapport van de Monumentenwacht geeft ook aanbevelingen voor werkzaamheden die in de toekomst uitgevoerd kunnen worden Zo zouden de glas-in-loodramen n de sacristie binnen twee jaar hersteld moeten worden. De gewelven van het schip en het koor dienen binnen vijf jaar schoon gemaakt te worden. Hier en daar kan voeg- en metselwerk hersteld worden, ook van delen van de kerkhofmuur.
Meer over de monumentale St. Lambertuskerk, "Het monument van Nederweert" kunt u vinden in de index boven in balk.
Naar boven
Naar boven