Pagina 5

Dank van pastoor Mutsaerts naar aanleiding van zijn 25 jarig priester jubileum op 11 juni 2006

De parochie mag terugzien op een feestelijke dag! Velen van binnen en buiten onze
geloofsgemeenschap zijn getuigen geweest van mijn zilveren priesterfeest in onze
Sint-Lambertuskerk. Heel dankbaar ben ik voor alle gelovigen, voor allen die hebben
bijgedragen aan een feestelijke liturgie en omlijsting van mijn gedenkdag. Met mooie
begeleiding van Harmonie St.-Joseph en Schutterij St.-Antonius, een prachtige versiering bij
de hoofdingang van onze kerk en in de kerk zelf, de koren van Nederweert en Budschop,
allen die in de kerk de liturgie eerbiedig en feestelijk maakten, en de tallozen die mij de
hand drukten tijdens de geanimeerde receptie in Zaal Centraal. Allen hebben mij en mijn
familie een onvergetelijke dag bezorgd. Veel dank ook aan de kerkbesturen van Budschop
en onze parochie die zich zo zeer hebben ingezet om alles goed voor te bereiden en te
laten verlopen.

Ik ben u allen veel dank verschuldigd voor uw gebed, uw aanwezigheid in de kerk en bij de
receptie, voor de medewerking van zovelen, voor uw attenties en hartelijke blijken op deze
voor mij zo bijzondere dag.

Pastoor E. Mutsaerts

TV-toestel

Dankzij goede gaven van de parochies van Sint-Lambertus en Sint-Rochus staat er in
huiskamer van de pastorie een nieuw tv-toestel. De tv is het geschenk van de beide parochies
ter gelegenheid van mijn zilveren priesterfeest. Ik kijk niet zoveel tv, maar als ik nu kijk heb
tenminste een goed beeld. Dat kon ik van mijn vorig toestel niet zeggen, maar dat was dan
ook al een oudje. Hartelijk dank aan de goede gevers. Ik zal jaren plezier hebben van dit
geschenk.

Pastoor E. Mutsaerts
Schuttersmis (2007)

Traditiegetrouw was aan de vooravond van het OLS een schuttersmis. Liefst acht priesters
stonden aan het altaar. Hoofdcelebrant was  mgr. R. Maessen, deken van Thorn. De deken
was blij dat pastoor Mutsaerts de mis kon mee celebreren. Onze pastoor kreeg daarvoor een
hartelijk applaus van de volle kerk.

De schuttersmis was een prachtige dienst. Ouderwets lang, iets meer dan anderhalf uur, maar door de prachtige zang van Bel Canto en het muzikaal
geschal van de trompetters van leden van Harmonie St. Joseph schoot de tijd goed op. Het trommelkorps van Schutterij Sint Antonius leverde ook een
gewaardeerde medewerking aan de kerkdienst.

De kerk was prachtig versierd, waarvoor een
tiental dames van de bloemsiergroep
verantwoordelijk zijn. De ’bloemsiermeisjes’
hebben er donderdag en vrijdag vele uren
ingestoken. Bewoners van Zorgcentrum
St. Joseph en parochianen van de
St. Rochuskerk in Budschop hebben een
klein beetje mee kunnen genieten. Daar is
zondagmorgen een bloemstukje gebracht.
Ook in de Antoniuskapel in Boeket is een
fraai bloemstukje, dat tijdens de schuttersmis
onze kerk sierde, afgeleverd.

Ook de mannen achter de schermen, de kosters
hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de
mooie dienst. In ieder geval de eerste vijf jaar zal
er niet meer zo’n schuttersmis in onze kerk zijn,
want zo lang kan Antonius d’n Um niet winnen

v.l.n.r.: Pastoor H. Janssen, pater J. Verboogen, pastoor H. Janssen, deken mgr. R. Maessen, pastoor E. Mutsaerts, pater Fr. Mertens, kapelaan Fr.
Jongen en pastoor R. Verheggen.  (foto Smile Fotografie)

O.L.S. 2007

Schutterij St.-Antonius werkt hard aan de voorbereiding van het O.L.S. dat in de maand juli van volgend jaar in onze gemeenschap plaats vindt. Vele
gesprekken zijn gevoerd, commissies worden gevormd en vrijwilligers zullen worden gevraagd om dit oer-Limburgs gebeuren te kunnen realiseren.

De parochie zal graag haar aandeel hebben, vooral in een feestelijke Viering in de kerk aan de vooravond van het feestgebeuren. Wij hopen dat velen van
onze parochie en er buiten hun schouders eronder zetten, opdat het een feestelijke viering wordt. Graag wensen wij Schutterij St.-Antonius zegen bij de
voorbereidingen en wensen dat de oproep tot medewerking breed weerklank vindt.

St.-Antonius Boeket organiseert OLS

Om in de stijl van de kerkberichten te blijven: de kogel is door de kerk bij Schutterij St.-Antonius. De schutterij uit Boeket heeft de organisatie van het
Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) voor volgend jaar op zich genomen. Een hele klus. Dit karwei kan niet geklaard worden zonder de medewerking van
vrijwilligers. Honderden vrijwilligers zijn er nodig. In Stramproy waren er dit jaar vijftien- tot zestienhonderd in touw. Als de schutterij een beroep op u doet
of als u denkt dat u op de een of andere kan meewerken, meldt u aan. Na de vakantieperiode komt de organisatie op gang. Eerst nog achter de
schermen, maar niet lang daarna zullen we er meer van horen.

St.-Antonius heeft Um

We hebben afgelopen zaterdag tweemaal extra de klokken geluid. De eerste keer tegen vijf uur ‘s middags, toen Schutterij St.-Antonius op het OLS in
Stramproy d’n Um had gewonnen. De tweede maal rond acht uur ’s avonds toen de winnaars en andere leden van de schutterij een groots onthaal kregen
in Nederweert. Gefeliciteerd dames en heren van de schutterij. De klokken voor de schutterij zijn nu stil, het feestgedruis is voorbij, nu komt de
organisatie van de 101ste OLS op de eerste zondag in juli volgend jaar. Zet ‘m op!

’Collecte tijdens uitvaart is niet voor het lezen van Missen’

De collecte tijdens een uitvaartdienst is niet bestemd voor het lezen van  een of meerdere Missen voor de overledene.  De collecte is bestemd voor het
onderhoud, verwarming en verlichting van de kerk en voor pastorale diensten.

Muzikale ondersteuning bij uitvaartdiensten

Tijdens de vergadering van het kerkbestuur in april is de afspraak gemaakt dat de uitvaartdiensten in principe muzikaal worden opgeluisterd door
parochiekoren, met name het heren- en het dameskoor. In gevallen dat men kiest voor een ander koor, is overleg met de pastoor vooraf noodzakelijk.

Onze parochiekoren hebben een repertoire dat past bij het biddend afscheid nemen van overledenen. Jarenlange ervaring leert ons dat zij door tekst en
muziek zorgen voor een plechtige viering van de uitvaartliturgie. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de overledene bij een ander koor heeft
gezongen dat nu de uitvaartliturgie muzikaal wil ondersteunen. Neem altijd eerst vooraf contact op met de pastoor, voordat u afspraken met
muziekgroepen maakt.

Gestichte jaardienst

Bij menigeen is het onbekend wat een gestichte jaardienst inhoudt. Het wil zeggen dat men gedurende een periode van tien of twintig jaar een H. Mis
laat lezen voor de zielenrust van een overledene, op diens sterfdag of verjaardag of een andere datum. De kosten van een gestichte jaardienst bedragen
210 respectievelijk 420 euro. Het is een document dat ondertekend wordt door de stichter, het kerkbestuur en het bisdom. Vaak is het raadzaam bij het
overlijden van de laatste ouder goede afspraken te maken omtrent de Misvieringen na het overlijden van een ouder of familielid. Op de pastorie kunt u
terecht voor meer informatie. Zij rekenen op ons gebed voor hun zielenrust.

Kruisjes overledenen

Voor iedere overledene die vanuit onze kerk wordt begraven, is nu een kruisje beschikbaar. Het kruisje wordt tijdens de requiemmis geplaatst in een
passende lijst die op de communiebank staat. Na de misviering wordt het kruisje bevestigd op een hangbord achter in de kerk en blijft daar tot het einde
van het kerkelijk jaar. De houten kruisjes en het hangbord zijn gemaakt door een vrijwilliger, die wij daarvoor zeer erkentelijk zijn. De kruisjes vervangen
de bidprentjes die tot nu toe in een vitrine onder de toren te zien waren.

H. Mis door de week  (artikel weekblad 2004)

In onze parochie is er gewoonlijk iedere dag een Eucharistieviering. Gewoonlijk ’’s morgens om negen uur in de kerk, met uitzondering van de woensdag,
want dan zijn wij om half zeven ’’s avonds te gast in de kapel van Zorgcentrum Sint-Joseph.

Een vaste groep gelovigen viert de H. Mis mee. Als pastoor ben ik hen daarvoor van harte dankbaar. Anderzijds denk ik wel eens: veel meer mensen
kunnen de H. Mis meevieren om Gods genade af te smeken en de heer te danken voor Zijn zegen. Een half uur van gebed, van dankzegging, van stil
worden in jezelf, van bij de heer te zijn. Komt u met ons meevieren! U zult de rijkdom van dit half uur samen bidden ervaren als een moment van genade
dat je nadien niet graag meer wilt missen. Van harte uitgenodigd!

Kerk wereldwijd…

Dezer dagen had het missiecomité een inspirerende bijeenkomst met pater P. Cuijpers, die werkzaam is in Rome als lid van het hoofdbestuur van de
paters Salvatorianen. Hij vertelde over zijn congregatie en de uitbreiding van het geloof in het Verre Oosten. Ook de aandacht van de Kerk voor China,
waar de eerste priesters en zusters voorzichtig hun werkzaamheden kunnen beginnen. Wij ondersteunen pater Cuijpers met ons gebed en onze gaven bij
de uitbreiding van Gods Rijk op aarde. Op zijn beurt dankt hij de mensen van Groot-Nederweert voor hun ondersteuning.

Inspiratie

Inspiratie is een magazine dat maandelijks verschijnt, gebaseerd op katholieke grondslag. Dit blad wil op laagdrempelige wijze een eigentijds aanbod van
de rijkdom van ons geloof geven. Naast herkenbare thema’s over waarden en normen zijn er verhalen uit het dagelijks leven en worden p eenvoudige wijze
kerkelijke termen en gebruiken uitgelegd. Voor meer informatie kunt u bellen naar 073-6136705 of info@inspiratiemagazine.nl. Aanbevolen!

Gouden priesterfeest van pater Hans Smeets

Zondag 13 september 2009 viert father Hans Smeets mhm zijn gouden priesterfeest in onze kerk, die altijd nog een beetje zijn kerk is geweest. Hij werd
geboren in de Kerkstraat schuin tegenover de kerk op 30 juni 1932. Op 12 juli 1959 werd hij in Mill Hill bij Londen tot priester gewijd. Hij kreeg meteen
een benoeming als missionaris van Mill Hill in het bisdom Tororo in Oeganda (Afrika).

Father Smeets vierde zijn gouden priesterjubileum op 12 juli in zijn parochie Namatala. Hij wilde zijn jubileum ook vieren in zijn oude parochie
Sint-Lambertus in Nederweert samen met zijn beide zussen Mimi uit Boxtel en Gerda uit Oss.

Plechtige H. Mis
De plechtige eucharistieviering begint zondagmorgen om elf uur. Pater Hans Smeets doet de H. Mis in concelebratie met pastoor Schuffelers, enkele Mill
Hill fathers en collega-priesters die vroeger ook in Nederweert hebben gewoond. Pastoor Frans van Deursen houdt de feestpredikatie. De zang wordt
verzorgd door het gemengd koor Bel Canto.

Aansluitend aan de H.Mis is er in de kerk een receptie en wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om de Jubilaris de hand te drukken.



Terug naar de inhoud van deze pagina
 

Christelijke opvoeding

Kinderen opvoeden is een uiterst belangrijke taak. De opvoeding bepaalt voor een groot gedeelte hoe je als volwassen mens door het leven zult gaan. De
belangrijkste ingrediënten voor een evenwichtige opvoeding zijn veiligheid, aandacht en waardering, gezelligheid, discipline, een morele en godsdienstige
opvoeding.

Veiligheid: groeien naar volwassenheid is voor een kind onmogelijk, wanneer het zich niet veilig voelt.. Een kind heeft de rust en warmte van een kalme
omgeving nodig. Onrust maakt een kind zenuwachtig, gespannen en gauw geïrriteerd. Die veiligheid vindt een kind meestal op de eerste plaats bij zijn
moeder. Het hecht zich aan haar, leert een binding te leggen. En die kwaliteiten heeft het nodig om later relaties met anderen aan te knopen. Ruzies
tussen ouders, spanningen e.d. worden door een kind – al dan niet bewust – geregistreerd en geven het een gevoel van onveiligheid met alle gevolgen
voor zijn verdere ontwikkeling.

Aandacht en waardering: hoofdpijlers voor een harmonieuze opvoeding! Elk kind is de moeite waard en moet om zichzelf gewaardeerd worden. Door hun
waardering uit te drukken in woord en gebaar zullen kinderen echt het gevoel krijgen dat zij waardevol zijn en heel welkom binnen het gezin.

Gezelligheid: een gezin moet gekenmerkt worden door een open, hartelijke en gezellige sfeer. Waar gezinsgenoten met elkaar dingen samen doen en
bespreken. Waar een gezellige inrichting van het huis is. Waar enerzijds geen wanorde heerst maar ook geen overdreven ordelijkheid en waar ook
gelachen wordt en de positieve sfeer overheerst.

Discipline: het klinkt misschien ouderwets, maar flinkheid en discipline zijn onontbeerlijk voor een gezonde opvoeding. Kinderen moeten geen watjes of
doetjes worden. Op een goede wijze moeten zij kunnen omgaan met tegenslagen en frustraties. Zij moeten hun emoties de baas weten te blijven. Een
daarvoor is (zelf)discipline nodig.

Morele en godsdienstige opvoeding: het bijbrengen van morele en godsdienstige waarden is een hoofddoel van elke opvoeding. Het is belangrijk om het
geweten van een kind goed te vormen. Dat kinderen weet krijgen van de belangrijkheid van trouw, betrouwbaarheid, eerlijkheid, bescheidenheid en
werkzaamheid. Ook dat het gebed er zijn vaste plaats inneemt: in het gezin en in de kerkgang. Om thuis samen te bidden en samen de Eucharistie in
het weekeinde mee te vieren, tot dankzegging en voor verkrijging van Gods zegen.

Ouders en opvoeders mogen altijd een beroep doen op de Kerk om hen bij te staan in de vorming van jonge mensen tot gelukkige christenmensen.

Pastoor E. Mutsaerts

Liturgische kleuren

Van oudsher zien wij in de liturgie verschillende kleuren bij de HH. Diensten. De kleur wit wordt gebruikt in de vieringen van Pasen en Kerstmis, op
feesten en gedachtenissen van Christus, behalve die van Zijn lijden. Ook wordt de kleur wit gewoonlijk gebruikt op feesten van Maria en de heilige
engelen alsmede de heiligen die niet-martelaar zijn. Rood is de kleur die wordt gebruikt op Passiezondag en Goede Vrijdag, op pinksterzondag en bij de
vieringen van het lijden van Jezus. Op de feesten van apostelen en evangelisten en de gedachtenissen van de martelaren wordt ook de kleur rood gebruikt.

Groen wordt gebruikt in de liturgische diensten van de gewone tijd door het jaar. Voor de advent en de veertigdagentijd wordt de ingetogen kleur paars
gebruikt. Ook draagt een priester vaak een paars kazuifel bij uitvaartdiensten. De kleur bij requiemvieringen is gewoonlijk paars of zwart. Tenslotte: op de
zondagen Gaudete (derde zondag van de advent) en Laetare (vierde zondag van de veertigdagentijd) kan de kleur roze gebruikt worden. 

Liturgische gewaden

Gewoonlijk draagt een priester in de misviering de volgende liturgische kleding: een albe, als het ware een wit onderkleed, bijeengehouden door een
cingel (liturgisch koord). Altijd draagt hij een stola die afhangt over zijn schouders in de liturgische kleuren van de dag, met in dezelfde kleur het kazuifel,
een bovenkleed. De gewaden stammen in wezen uit de oude Romeinse tijd, toentertijd kleding van de gezagsdragers. Bij andere diensten draagt een
priester in plaats van een kazuifel een koorkap, ook wel pluviale genoemd.

Ziekenzalving

Ik kom nogal eens vragen over de ziekenzalving tegen. Mag ik ze hier een keer op een rijtje zetten en een voor een beantwoorden.

Wat is het verschil tussen bedienen, laatste oliesel, sacrament van de zieken en ziekenzalving? Er is geen verschil. De term ziekenzalving is het officiële
woord.

Vroeger kreeg je de ziekenzalving meestal vlak voor het sterven. Is dat nog zo? Dit sacrament is er voor mensen die weten dat ze ernstig ziek zijn en dat
ze vermoedelijk aan die ziekte zullen sterven. Ze hoeven dus niet te wachten tot het laatste moment.

Wie kan de ziekenzalving geven? Alleen een priester kan iemand dit sacrament geven.

Waarom is dit sacrament zo belangrijk voor een zieke? Door de ziekenzalving krijgt iemand kracht van God om zijn ziekte te dragen. Soms draagt het bij
aan iemands genezing. De apostel Jocobus, die er in de bijbel over schrijft, vermeldt dat het ook zondevergevend is.

Wat raadt u aan? Mijn advies  is altijd om niet te lang te wachten. Dan is de zieke nog vaak helder van geest. Dan kunnen de familieleden – als zij dat
willen – allemaal aanwezig zijn. Dan krijgt de zieke de kracht die hij bij zijn ziekte nodig heeft. En dat loopt hij of zij niet het risico dat er moeilijk op tijd
een priester gevonden kan worden.

Pastoor E. Mutsaerts

Lectuurschap

Aan de achterste bank in de kerk is een leesplank bevestigd waarop u de nodige lectuur aantreft met informatie over actuele kerkelijke zaken. Ook zijn
er kleine gebedsboekjes te verkrijgen voor een geringe bijdrage. Er ligt ook een prachtig boekje over Sint-Lambertus, patroon van onze kerk (kosten 3
euro), geschreven door een historicus. Kijkt u gerust eens en neemt kennis van de literatuur die ons geloofsleven en kennis verdiept. Aanbevolen!

GOEDE CHRISTELIJKE LITERATUUR

Het bisdom Roermond heeft sinds kort het Carolushuis, een verzendboekhandel. In de nieuwe catalogus vindt U een rijk aanbod van bijbels,
gebedenboeken, catechese, werken op het gebied van liturgie,theologie, filosofie of naslagwerken over kerkelijke kunst. U kunt de catalogus aanvragen
via tel. 0475- 386825. Ook kunt u bestellen via email: carolushuis@bisdom-roermond. nl of kijk op: http://www.carolushuis.nl



Double click to edit