PAROCHIEFEDERATIE Budschop-Eind-Nederweert-Ospel
Budschop              : St. Rochus
Nederweert-Eind  : St. Gerardus Majella
Nederweert           : St. Lambertus
Ospel                      : Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis

BESTUUR PAROCHIEFEDERATIE
PAROCHIECOMMISSIE

De Parochiefederatie is het overkoepelende orgaan van de parochies Budschop, Eind, Nederweert en Ospel. Formeel vormen zij -in een personele unie -
het kerkbestuur van deze nog steeds zelfstandige parochies. Besloten is tot het instellen van 'parochiescommissies' die in de desbetreffende parochies
via volmacht zoveel mogelijk als van ouds het bestuurlijk  en ondersteunend werk verrichten. Deze parochiecommissies en de daaraan gekoppelde
vrijwilligers zorgen samen met de pastoors voor de dagelijkse gang van zaken. Zij vormen ook het lokale aanspreekpunt. Het bestuur van de
parochiefederatie zorgt voor onderlinge afstemming en samenwerking om zo efficiënt en transparant mogelijk te kunnen werken ten bate van de
geloofsgemeenschap. Natuurlijk wordt naast financiën en gebouwen vooral ook samenwerking beoogd voor pastorale en liturgische zaken.EERSTE VERGADERING VAN HET BESTUUR VAN DE PAROCHIEFEDERATIE

Op woensdag 8 januari 2014 heeft de eerste vergadering van het Federatiebestuur plaats gehad. De Federatie van de vier clusterparochies Budschop, Eind, Nederweert en Ospel is op 1 januari 2014 officieel van start is gegaan.
Op de vergadering hebben alle bestuursleden in het bijzijn van deken Franken de eed afgelegd. Daarna zijn de taken van het dagelijksbestuur verdeeld. Voorzitter is pastoor R. Schuffelers, secretaris Peter Slegers, penningmeester Tjeu Tinnemans en vice voorzitter Henk Hermans. Onder de andere bestuursleden zijn verder nog geen taken verdeeld, maar zijn op de vergadering diverse punten voor nader overleg besproken. Zo zal het bestuur in de begin fase wat vaker dan een keer in de twee maanden vergaderen.
Zoals bekend zal in de vier parochies in plaats van het kerkbestuur, dat per 31 december 2013 is opgeheven, een parochiecommissie(raad) in het leven worden geroepen die de activiteiten in de parochie op zich zullen nemen. Hoe de samenstelling van die commissies er uitziet zullen wij per gelegenheid hier vermelden.

REGULIERE VERGADERINGEN PAROCHIEFEDERATIE

Behoudens onvoorziene omstandfigheden wordt er om de zes weken een bestuursvergadering van de Parochiefederatie gehouden.
In de vergadering worden alle zaken van de vier parochies besproken en besluiten genomen over voorstellen of adviezen die zijn ontgvangen van de Parochiecommissies.

In eerste instantie zou in ieder parochie een Parochieraad gaan functioneren. Over die naamgeving is wat discussie ontstaan en is die naam geving voorlopig PAROCHIECOMMISSIE geworden.

Door het bestuur van de Parochiefederatie zijn inmiddels wat bevoegdheidsregels opgesteld en zijn er mandaat besluiten genomen. Aan de hand daarvan kunnen de Parochiecommissies hun uitvoerende werkzaamheden verrichten en de onder hun resulterende wergroepen aansturen.
Het is de bedoeling dat ook de Parochiecommissie om de zes weken gaan vergaderen. Bij voorkeur enkele weken voor de vergadering van de Parochiefederatie, zodat in die vergadering voorstellen en advciezen van de Parochiecommissies kunnen worden behandeld. Op die wijze kan er geen stagnatie ontstaan in de uitvoering door de commissies.

Tarieven

Het bestuur heeft besloten de tarieven, die per parochie kunnen verschillen, te harmoniseren. Zo is besloten dat ingaande 1 juli 2014 voor alle parochies de tarieven hetzelfde zullen zijn met uitzondering van de tarieven begraafplaats, die op een later tijdstip zullen worden vastgesteld.
De tarieven zijn vastgesteld overeenkomstig het advies van het bisdom met uitzonder van kerkbijdrage blijft dit 70 euro per gezin als minimum (bisdom 100 euro). Ook wordt afgeweken van het advies bisdom voor wat betreft een vooravond mis in plaats van een uitvaartmis, maar men de dag er na rechtstreeks naar het crematorium gaat. Het bisdom adviseert 400 euro. Het bestuur heeft hiervoor een bedrag van 250 euro vastgesteld.
Door hier op TARIEVEN  te klikken treft u de tarievenlijst aan.


 
  Federatievorming afgerond
 
Naar boven
Naar boven
Ondertekening Convenant 2014
Kerk Diensten in Federatie
 
Pastoor/voorzitter
R. Schuffelers
T. 0495-631317
Schoolstraat 2
6031 CW
Nederweert
Pastoor
A. Koumans
T. 0495-631307
O.L. Vrouwestraat 53
6035 AN
Ospel
Secretaris
P. Slegers
T. 0495-633664
Alexanderstraat 12
6031 DA
Budschop
Penningmeester
P. Feijen
T. 0495-633710
O.L. Vrouwestraat 10
6035 AP
Ospel
Vice-voorzitter
H. Hermans
T. 0495-633753
Sperwerstraat 3
6035 GH
Ospel
Bestuurslid
Th. Hendrix
T. 0495-641247
  Beelenstraat 1
6035 SB
Ospel
Bestuurslid
Vacant


Budschop
Bestuurslid
Vacant
Nederweert
Bestuurslid
VacantNederweert
Bestuurslid
Fr. Verheijen-v. Heugten
T. 0495-631692
Eind 85
6034 SM
Nederweert-E
Bestuurslid
L. Mackus
T. 0495-626380
Tjongerstraat 3
6034 RR
Nederweert-E


VRIJWILLIGERSAVOND 2015 PAROCHIE FEDERATIE Budschop, Eind, Nederweert en Ospel
Op maandag 16 maart 2015 wordt in het Parochiecentrum, aanvang 19.00 uur te Budschop een vrijwilligersavond gehouden voor alle vrijwilligers van de Federatieparochies (Budschop-Eind-Nederweert en Ospel).
De vrijwilligers van de vier parochies zijn dan van harte welkom. Lees de uitnodiging door hier te klikken...........................