Van benoeming
tot ontslag
Naam pastoor
Bijzonderheden                                          pagina 1
1428  -   ?
Lambertus van Heelt
maakt zijn testament
?       -  1579
Antonius a. Lapide (van der Steen)
Voorstander v.d. Kath. identiteit van Nederweert gedurende de Reformatie. Geboren in Overpelt. Deken van Weert. overleden in Nederweert in 1579.
?       -  1599

Andries Driessen
1599   -   1607
  Wilhelmus Breugels
Overgeplaatst naar Antwerpen
1607   -   1620
  Peregrimus Vogels
 Deken van Nederweert, daarna Aken Canoniek Aartspriester, benoemd tot bisschop van Roermond (gestorven voor de wijding op 4 oktober 1649).
1621   -   1657
Arnoldus Strickers
1658   -   1673
Franciscus van den Borcht
1673   -   1680
Andreas Wouters
1680   -   1715
Egidius Gabriëlis
1715   -   1725
Michael Gabriëlis
1727   -   1746
Henricus Bernardus de Haes
Getuigt van armoedige staat v.d. bewoners van Nederweert. Pleit voor restauratie van de bouwvallige kerk.
1747   -   1795
Lambertus Stoutemans
1796   -   1817
Michael Stoutemans
Franse bezetting, menig kerkelijke kostbaarheid moet worden verborgen. Ook pastoor duikt onder
1817   -   1835
M. Deckers
1835   -   1846
Wilhelmus Scheyven
Grote verbouwer van de kerk
1846   -   1852
J. J. van Wis
1852   -   1879
Joannes Erens
Stichting parochie Ospel; Klooster Franciscanessen; RK meisjesschool en St. Jozefgesticht
1880   -   1884
L. van de Winkel
1884   -   1889
L. Sevriens
1889   -   1892
Alex Meuwissen
1892   -   1904
J.H.G. Kerbosch
1904   -   1916
J. H. Pijls
Wereldoorlog I
1916   -   1934
Leon H. Veltmans
1934   -   1945
J.G.T.I  Krijn
Wereldoorlog II
1945   -   1953
J.W.J. Krijns
Herstel oorlogsschade kerk en interieur
1953   -   1964
J. H. Kessels
1964   -   1977
W. Cox
1978   -   1985
M. Claessens
Wijziging inrichting Mariakapel. Schilderwerk interieur kerk (1980) en herstel kerktoren (1983)
1985   -   1987
J. In de Kleef
1988   -   1994
W. Miltenburg
1994   -   1995
L. Creemers
(tot 01-05-1995)
1996   -   2007
Ed  Mutsaerts 
(van22-06-1996 tot  15-10-2007)
2000: Vitalisering parochie kerkhof;
2001/2002: Grote restauratie resp.vernieuwing gewelven zuidbeuk, schilderwerk interieur; 2003: Bouw parochiecentrum.
2007
René Schuffelers
01-12-2007

Lijst van pastoors vanaf 1428 in de
St. Lambertusparochie Nederweert

In de voor ons bekende archieven hebben wij geen gegevens aangetroffen van pastoors vanaf 1062 tot voor de benoeming van pastoor van der Steen die in 1579 is overleden. Mocht iemand daar wel over beschikken neem dan contact op met het kerkbestuur die dan het overzicht zal completeren.


 


 
 
 
 

AFSCHEID PASTOOR MUTSAERTS                                                                   pagina 3

Pastoor moet even afstand nemen

Aan het eind van de mis op 28/29 april zaterdagavond in de Sint-Lambertuskerk en zondagmorgen in de Sint-Rochuskerk hebben
afgevaardigden van de kerkbesturen een nagenoeg gelijkluidende mededeling over pastoor E. Mutsaerts gedaan. In de kapel op
Schoor werd dezelfde mededeling gedaan voorafgaand aan de voorbede, opdat er tijdens de mis al voor de pastoor gebeden kon
worden.

Meegedeeld werd dat de pastoor bij de bisschop kenbaar heeft gemaakt voor onbepaalde tijd afstand te moeten nemen van zijn
parochies. Het parochiewerk enerveert hem buitengewoon en draagt daardoor niet bij aan zijn herstel. Met andere woorden: de
bisschop hoeft voorlopig niet te rekenen op onze pastoor. En Nederweert, Budschop en Schoor dus ook niet.

De pastoor wil geheel afstand nemen van deze parochie, al is het maar omdat hij een parochie van dergelijke omvang ook op termijn niet meer aan kan.
De nieuwe situatie is voorgelegd aan de bisschop en de vicaris-generaal. Ook de deken van Weert is op de hoogte.

Aansluitend aan de dienst is in het weekend van 2-3 juni 2007 de volgende mededeling gedaan

Het komt maar hoogstzelden voor dat een lid van het kerkbestuur zich vanaf deze plaats tot de medeparochianen richt. Nu is er alle aanleiding toe zegt
vice-voorzitter Jell Vissers.

Allereerst de hartelijke groeten van onze pastoor. Hij bedankt u voor de vele blijken van medeleven onder meer in de vorm van schriftelijke wensen voor
een spoedige beterschap.
Hij is ook dankbaar voor uw gebed. Hij vraagt u voor hem te blijven bidden, want hij wil zo gauw mogelijk weer in onze parochie zijn werkzaamheden
hervatten.
De pastoor is herstellende van een lichte herseninfarct. Het zal nog wel even duren voordat hij weer volledig kan functioneren.
Hij wil wel, maar van alle kanten wordt hem aangeraden nog enige tijd rust te nemen.

Tot nu toe, tot en met dit weekend, is het gelukt een vervanger te krijgen voor deze parochie.

Pastoor Koumans uit Ospel is zo vriendelijk uitvaartdiensten te verzorgen; dit is toch niet de gemakkelijkste taak, zeker niet voor een priester van buiten
de parochie. Gelukkig stonden daar ook een paar bruiloften tegenover.

Voor de missen is een beroep gedaan op priesters uit Weert en omgeving. Onder hen ook emeriti, zeg maar rustende of gepensioneerde priesters. Wij
zijn hen daar zeer dankbaar voor.
Door het grote priestertekort wordt het steeds moeilijker om aan een vervanger te komen.

Het is niet voor niets dat het bisdom heeft geadviseerd te streven naar één mis in elk weekend in alle parochies.

Eervol ontslag

De bisschop van Roemond, mgr. Fr. Wiertz, heeft pastoor E. Mutsaerts eervol ontslag verleend als pastoor van de parochie H. Lambertus. Het ontslag
gaat in per 15 oktober 2007.

Respect voor besluit van pastoor

De kerkbesturen van Sint-Lambertus en Sint-Rochus en het kapelbestuur van Schoor hebben hun respect betoond voor de moeilijke beslissing van de
pastoor zijn werk in Nederweert te beëindigen. Zij vragen de parochianen te blijven bidden voor een spoedig herstel van pastoor Mutsaerts. Ook nadat de
bisschop het verzoek om een tijdlang geen parochiewerk te hoeven heeft ingewilligd en de pastoor hier niet meer werkzaam is, blijft uw gebed gewenst.
Indien de pastoor hersteld is, hebben de kerkbesturen overleg met hem over een passend afscheid. De pastoor kan niet ’zo maar’ vertrekken, aldus de
twee kerkbesturen en het kapelbestuur in hun mededelingen aan de parochianen.

Pastoor Mutsaerts zal bij de kerkberichten van volgende week in het Weekblad voor Nederweert zelf ook iets schrijven naar aanleiding van zijn naderend
vertrek uit Nederweert.

Onze parochie ondervindt het tekort nu aan den lijve

Na overleg met de vicaris-generaal van het bisdom en deken Franken van Weert heeft het kerkbestuur besloten voorlopig tot september de mis op
zondag te laten vervallen. U kunt zich voorstellen dat dit voor het bestuur een pijnlijk besluit was om te nemen.
De komende drie maanden is er alleen op zaterdagavond een mis in deze kerk. In Budschop, waar onze pastoor administrator is, is op zondagmorgen
een mis om elf uur.
De misintenties die reeds zijn opgegeven voor de zondag of door-de-weekse dagen verschuiven naar de zaterdag. Voorlopig kunt u misintenties opgeven
alleen voor de zaterdagavond.

Veranderingen en/of wijzigingen van diensten zullen wij vermelden in het weekblad van Nederweert, zodat u wekelijks op de hoogte blijft van het reilen en
zeilen in onze parochie.

Het kerkbestuur rekent op uw begrip.

Kudde zoekt herder

Pater Pollmann haakte zondagmorgen tijdens de mis in de kapel van Schoor in op de mededeling dat pastoor Mutsaerts de bisschop kenbaar heeft
gemaakt zich om gezondheidsredenen te moeten terugtrekken uit Nederweert. In het evangelie van die zondag staat dat de herder op zoek gaat naar het
ene schaap dat is afgedwaald. Hier is het andersom, aldus de Franciscaner pater: de kudde moet op zoek naar een herder. Hij vroeg de
parochiegemeenschap te bidden voor een goede oplossing.

Deken Franken van Weert ook waarnemend pastoor

Deken Hans Franken van Weert is benoemd tot administrator (=waarnemend pastoor) van de parochies H. Matthias en De Goede Herder te Weert. Hij is
tijdelijk pastoor sinds het vertrek met eervol ontslag van pater Sjef Litjens, die teruggegaan is naar het klooster van zijn congregatie van de Heilige Geest.
De deken behoudt zijn overige taken, onder meer als deken van Weert. De gemeente Nederweert, met uitzondering van Leveroy, behoort tot het
dekenaat Weert. (2012)

Na zes jaar Rome naar Nederweert

Op de dag waarop de Kerk het feest viert van de gedaanteverandering van de Heer (6 augustus) ben ik, stilletjes, begonnen als assistent, invaller in uw
parochies. Zes jaar lang heb ik mogen wonen en studeren in de eeuwige stad Rome. Ik heb er het overlijden van paus Johannes Paulus II meegemaakt
en kon aanwezig zijn bij de ’installatie’ van de nieuwe paus, Benedictus XVI. Maar meestal was het toch gewoon colleges volgen en boeken bestuderen,
maar dan wel in een bijzonder fraaie omgeving!

Deze ’Romeinse periode’ is voor mij nu afgesloten. Totdat ik een vaste benoeming krijg van de bisschop, zal ik eerst enkele maanden assisteren, waar
het nodig is. Zo mag ik gedurende de zomermaanden ook enige tijd in Nederweert en Budschop ’uithelpen’.

Zoals u weet vond de gedaanteverandering van de Heer plaats op een hoge berg. Het was er zo indrukwekkend dat Petrus uitriep "Het is goed om hier te
zijn". Velen van u hebben waarschijnlijk ook zo’n gevoel bij eigen dorp en parochie. Ik ken de streek, de parochies en de mensen nog niet zo goed (ik
ben zelf afkomstig uit Melick, bij Roermond, en in Roermond kapelaan geweest), maar ik ben blij dat het me gegeven is uw regio en parochieel leven te
leren kennen en enige tijd als priester in uw midden te mogen zijn.

Kapelaan M. Heemels

Drs. Heemels vervangt pastoor een maand

Het bisdom heeft de tijdelijke benoeming van drs. Lic. Marc Heemels tot administrator (waarnemend pastoor) in Stramproy, Altweerterheide en Tungelroy
bekend gemaakt. Drs. Heemels vervangt tot 1 maart 2008 pastoor Harry Notermans, die in het buitenland een studie kerkmuziek gaat volgen.

Voordat hij naar Stramproy gaat, komt drs. Heemels een maand pastoor E. Mutsaerts vervangen in Nederweert en Budschop. Het eerste weekend dat hij
hier is, is het weekend van 11-12 augustus, en hij blijft tot en met 15-16 september. Ook in die periode is er in de Sint-Lambertuskerk geen mis op
zondag. Drs. Heemels studeerde tot voor kort bijbelwetenschap in Rome.

Afscheidsbrief/woord pastoor Mutsaerts

Vorig jaar mocht ik feestelijk en in aanwezigheid van velen mijn zilveren priesterfeest vieren. Dit jaar werd ik ziek en werd ik beperkt in mijn functioneren,
zo zeer zelfs dat ik mijn taken hier niet meer ter hand kan nemen. Omstandigheden kunnen in een mensenleven soms ingrijpend veranderen.

Dezer dagen maakte ik in stilte een balans op van een elfjarig pastoraat in Nederweert, een betrokkenheid bij de gemeenschappen van Sint-Lambertus
en Sint-Rochus, in Schoor en het Zorgcentrum St.-Joseph en kortere tijd in Eind. Velen hebben mij omringd met hun talenten en mogelijkheden om mijn
pastoraat mogelijk te maken. Bij lief en leed, bij zoveel verschillende momenten, mocht ik Gods Liefde bemiddelen en voelde ik mij persoonlijk één met
mensen die op mij een beroep hebben gedaan.

Het zijn goede jaren geweest, van contacten, van vriendschap, van samen optrekken, om samen te groeien zoals Christus voor ogen heeft. Nogmaals: in
samenwerking met vele vrijwilligers in de diverse gemeenschappen die altijd ondersteuning hebben geboden en die de Kerk hier ter plaatse hebben
gedragen.

Ik kijk terug in dankbaarheid en zie vooruit naar een toekomst die nu voor mij en ons zelf niet zo helder is. Binnenkort verlaat ik u om voorlopig mijn intrek
te nemen in het huis van mijn priesterbroer te Heeze om daar op verhaal te komen en medisch aan te

sterken. Want dat heb ik – helaas – hard nodig. Maar ook hoop ik op een spoedige opvolging van een nieuwe priester in Nederweert die samen met
pastoor Koumans van Ospel invulling geeft aan de cluster. Mag ik vragen om uw gebed voor het welzijn van onze geloofsgemeenschap en uw gebed voor
mij.

Hier geldt niet voor mij: uit het oog, uit het hart. Komend weekend wil ik passend afscheid van u allen te nemen. Dank voor uw begrip en hartelijkheid.
Voor mogelijke tekorten vraag ik vergeving. Het ga allen goed en ik hoop u nog persoonlijk te ontmoeten.

Pastoor E. Mutsaerts

Afscheid in twee kerken van pastoor Mutsaerts

Een goed gevulde St. Lambertuskerk heeft zaterdagavond afscheid genomen van
pastoor E. Mutsaerts. Daags daarna was het afscheid in de St. Rochuskerk.
Velen hebben na de mis de scheidende pastoor de hand gedrukt en hem
bedankt voor zijn werk in de parochie of voor hen persoonlijk. Vice-voorziiter G.
Vissers van het kerkbestuur van de Sint-Lambertusparochie zei aan het eind van
de mis dat onder de bezielende leiding van pastoor Mutsaerts in elf jaar heel veel
werk verzet is in deze parochie.

"De zichtbare resultaten zijn onder meer: restauratie van de gewelven,
schilderwerk van het interieur van deze kerk, vitalisering van het kerkhof, de
bouw van het parochiecentrum. Zelfs de geluidsinstallatie doet het nu al weken
goed", aldus de heer Vissers. Hij wees ook op de vele mooie liturgische
vieringen en de onzichtbare geestelijke hulp die de pastoor aan velen heeft
geboden.

Kerkmeester Vissers sprak de wens uit dat de pastoor snel herstelt en spoedig
zijn werk kan hervatten.

De bedoeling is dat pastoor Mutsaerts deze week verhuist. Hij neemt voorlopig
zijn intrek bij zijn
priesterbroer in Heeze, die een grote pastorie bewoont.


In de fotocollage hieron van links naar rechts: Deken Franken opent; Vice-voorzitter Jell Vissers dankt pastoor namens bestuur en parochianen; Deken
Franken, pastoor Mutsaerts en acolieten; Pastoor Mutsaerts dankt; 2e rij Druk bezochte receptie volgde. Op de laatste foto de kosters waar pastoor
altijd bijzonder goed mee heeft kunnen samenwerken.

Door op foto te klikken krijgt u deze vergroot in beeld.

Benoeming nieuwe pastoor nu ook officieel                                                      pagina 2


Nadat het bisdom in verband met de voorbereidingen van de installatie al telefonisch had laten weten dat per 1 december de nieuwe
pastoor benoemd wordt, heeft vicaris-generaal mgr. dr. Schnackers de benoeming schriftelijk bevestigd. Ingaande 1 december heeft
bisschop mgr. F. Wiertz de zeereerwaarde heer R.H.P. Schuffelers benoemd tot pastoor van de parochies H-.Lambertus, H. Rochus
en H.-Gerardus Majella. De vicaris-generaal besluit zijn brief aan het kerkbestuur met ’in de hoop en het vertrouwen op een vruchtbare
samenwerking’.Benoeming pastoor Sint-Lambertusparochie, Sint-Rochusparochie en parochie H. Gerardus-Majella te Nederweert.

De 53 jarige pastoor R. Schuffelers uit Maastricht is benoemd tot
pastoor van de Sint-Lambertusparochie, van de Sint-Rochusparochie
en de parochie H. Gerardus -Majella te Nederweert.

Zijn benoeming gaat in per 1 december 2007. Hij is de opvolger
van pastoor E. Mutsaerts die met ingang van 15 oktober 2007 eervol
ontslag heeft gekregen van beide parochies.

Pastoor Schuffelers is nu pastoor van twee parochies in Maastricht.
Hij is geboren op nieuwjaarsdag 1954 in Maastricht. Aan zijn
priesteropleiding is hij op latere leeftijd begonnen, een zogenaamde
late roeping. Op 40-jarige leeftijd werd hij tot priester gewijd.

Na zijn middelbare schoolopleiding is hij wis- en natuurkunde gaan
studeren in Nijmegen en gaan werken bij het GAK (huidige UWV).
In die tijd volgde hij ook een juridische opleiding.

Na zijn priesterwijding is hij drie jaar kapelaan geweest in Heerlen.
Zijn eerste benoeming als pastoor was in Houthem-St. Gerlach en
Broekhem, gemeente Valkenburg. In december 1998 volgde zijn
benoeming tot pastoor van de parochie H.-Antonius van Padua in
de wijk Nazareth te Maastricht. Vijf jaar geleden kreeg pastoor
Schuffelers er een tweede parochie in Maastricht bij, de
H.-Johannes de Doper parochie in Limmel. Bijzonder hieraan is
dat hij in deze laatste parochie geboren is.

De kerk van Nazareth is een grote kerk met 900 plaatsen, waarvan er tijdens de zondagsmis soms maar dertig bezet zijn. Deze kerk staat op de
nominatie om afgebroken te worden. De beide Maastrichtse parochies krijgen na het vertrek van pastoor Schuffelers geen nieuwe pastoor meer.

De nieuwe pastoor komt niet helemaal op onbekend terrein in Nederweert. Hij heeft hier in de Sint-Lambertusparochie indertijd bij pastoor Miltenburg
gedurende drie weken een zomerstage gevolgd.

De kerkbesturen zijn ingenomen met de snelle benoeming en gaan er van uit dat de nieuwe pastoor zich snel thuis zal voelen in deze parochies.

Nieuwe pastoor van Nederweert loopt over vaandel van schutterij

Eigenlijk is het alleen voorbehouden aan de paus en de koningin. Maar ter gelegenheid van zijn
installatie mocht de nieuwe pastoor René Schuffelers in Nederweert samen met deken H. Franken
bij zijn installatie in de Sint-Lambertuskerk toch over het vaandel van Schutterij St.-Antonius
schrijden. Zij deden dat zeer waardig. Maar niet iedereen van de schutterij kon deze inbreuk op de
traditie waarderen.

Er gebeurde zondagmiddag bij de installatie nog iets bijzonders. De pastoor, zijn 84-jarige vader,
andere familieleden en kerkbestuursleden werden niet alleen door de harmonie aan de pastorie
afgehaald. Voorzitter Giel Bruijnaers van Harmonie St.-Joseph zijn dat de harmonie alleen bij
bijzondere gelegenheden iemand afhaalt. Hij noemde het heel bijzonder als harmonie én schutterij
uitrukken. De installatie van een pastoor iets zo iets zeer bijzonders. Met de muziek voorop en
voorafgegaan door een stoet acolieten en misdienaars met zwaaiende wierookvaten liepen de
pastoor en de rest van het gezelschap naar de kerk, waar de schutterij een erehaag vormde.

Deken Franken feliciteerde de drie clusterparochies Lambertus, Gerardus Majella en Rochus met de
nieuwe pastoor ’en nog wel een relatief jonge’. "Die kan nog jaren mee", zei de deken in zijn preek
over pastoor Schuffelers, die op nieuwjaarsdag 54 jaar wordt. "Maar er kleven ook gevaren aan zo’n
jonge pastoor. Want dan denk je al gauw: die kan dat wel." Deken Franken dacht dat deze pastoor
heel wat aan kan, hij is een rustige pastoor die vol in het leven staat en vol in de kerkelijke traditie,
maar ook een mens van vlees en bloed.

De deken van Weert wilde hiermee zeggen dat men moet kijken in deze omgeving, heel dicht bij
huis en heel recent. De vorige pastoor Mutsaerts was pas 50 jaar en volledig op. Pastoor Mols van
Ittervoort en Neeritter is 60 en is opgegeven. De vorige deken Coenen was pas 53, toen hij door een
ongeneeslijke ziekte getroffen werd.
De deken van Roermond is iets ouder en overspannen door de grote werkdruk. De kapelaan van
Boshoven is een paar weken geleden verplaatst naar Landgraaf om daar vier parochies te leiden.

"Kortom, wees zuinig op jullie nieuwe pastoor", was de goede raad van Franken aan het adres van de elfduizend parochianen in Nederweert, Budschop
en Nederweert-Eind. "Hij is hier ten dienste van de gemeenschap in Nederweert, hij is volgens de benoemingsbrief van de bisschop ook verbonden aan
het hele dekenaat Weert." In de benoemingsbrief van mgr. Frans Wiertz, die tijdens de installatieplechtigheid werd voorgelezen, staat: "Ik ga ervan uit dat
u zich binnen het dekenaat mede inzet voor het proces van herstructurering en revitalisering, zoals dat in ons bisdom in gang is gezet". Deken Franken
besloot zijn preek met de wens: "Moge een nieuwe, inspirerende en gezegende tijd aanbreken voor de parochies in Nederweert".

Herdersschopje

Pastoor R. Schuffelers krijgt op zondag 9 december bij zijn installatie van pastoor van drie parochies een herdersschopje aangeboden. Dat gebeurt in de
pastorie tijdens een bijeenkomst, waarin hij ten overstaan van deken Franken de eed van trouw aflegt. De pastoor maakt daarna met zijn herdersstaf zijn
intrede in de Sint-Lambertuskerk.

Het herdersschopje is een symbool. Het herdersschopje had vroeger een duidelijke functie. Wanneer een schaap van de kudde afdwaalde, schepte de
herder met zijn staf een kluit aarde en gooide het naar het afgedwaalde schaap. Hij gooide de kluit ook wel naar het voorste schaap in de schudde om
het dier aan te sporen door te lopen.

Bijbels symbool

De herdersstaf is een sterk Bijbels symbool. Elke mensen die verantwoordelijkheid neemt, neem de staf op en gaat op pad, hij hoedt wie en wat hem is
toevertrouwd en gaat voorop om de weg te banen en leiding te geven. Maar evenzeer verlaat hij het vertrouwde pad om te zoeken naar wat verloren is.

De paus en de bisschoppen tronen hun staf vaak mee. Pastoors laten hun herdersstaf of –schopje meestal thuis. Of de nieuwe pastoor zijn
herdersschopje zal gebruiken om afgedwaalden van de kerk tot de orde te roepen, is de vraag.

Bereidheid door God gestuurd te worden

Pastoor Schuffelers schrijft dat het leven van een priester altijd in het teken staat van de bereidheid door God gestuurd te worden naar plekken waar Hij je
nodig vindt. "Concreet komt dit tot uitdrukking in het feit dat de bisschop priesters in een parochie tot pastoor benoemt, maar ook na verloop van tijd weer
voor een andere parochie benoemt, zodat de pastoor afscheid moet nemen van zijn oude parochie(s) en naar de plek moet gaan waar de bisschop vindt
dat hij nodig is." Pastoor Schuffelers meldt in het kerkenblad van de parochies in Nazareth en Limmel dat de bisschop hem eerst benaderd had voor
overplaatsing naar Schaesberg. Dit is op het allerlaatste moment niet doorgegaan. Maar toen is al aangegeven dat op niet al te lange termijn een
overplaatsing toch plaats zou moeten vinden. Het is Nederweert geworden, waar pastoor Schuffelers drie parochies onder zich krijgt.

Dankbaarheid

Ja, dankbaarheid is er in mijn hart. Bij mijn begin Nederweert is er natuurlijk gespannenheid. Een nieuwe omgeving, nieuwe mensen. Hoe zal het gaan?
Dat zijn allemaal gevoelens die door je heen gaan. En alle drukte rond de verhuizing en de inrichting van de pastorie zorgen natuurlijk ook voor de nodige
onrust zo vlak voor Kerstmis.

En dan is manier waarop wij ontvangen zijn te midden van al die onrust een weldaad. Er is alles aan gedaan om de pastorie piekfijn in orde te brengen en
daar is men echt in geslaagd. Graag zeg ik dank voor de geweldige inzet om dit op zo’n korte termijn te realiseren.

Maar vooral ben ik dankbaar voor de dag van de installatie die werkelijk schitterend is geweest. Van heel wat kanten heb ik reacties gekregen dat men
zeer geraakt was door deze viering.

De tijd is aangebroken om op weg te gaan. Het is niet natuurlijk de meest gunstige tijd om te beginnen.. Je bent nieuw en je weet niet wat op je afkomt.
En het juist een tijd waarin veel op je afkomt. Het zal niet lukken om in deze drukke tijd aan alle wensen te voldoen. Ik hoop dat daarvoor begrip is. Het is
roeien met de riemen die we hebben. Ik zal de komende tijd nodig hebben om te inventariseren wat er allemaal te doen is in de drie parochies, om dan te
kijken wat mogelijk en wat onmogelijk is om als priester alleen te kunnen doen. Er zal een goede afstemming moeten komen tussen de drie parochies,
zodat het geheel werkbaar blijft. Gelukkig kan ik daarbij rekenen op de steun van mijn assistente Annemie Stheins. Maar ook voor haar geldt natuurlijk
dat ze maar een mens is, die ook maar 24 uur per dag beschikbaar heeft.

We willen ons graag gaan inzetten voor de drie parochies en zijn ervan overtuigd dat we daarbij ook kunnen rekenen op de inzet van vele parochianen.
Zonder die inzet is het niet mogelijk.

Dus laten we op weg gaan met Gods hulp en de steun en inzet van elkaar.

Pastoor R. Schuffelers  (2008)


Hieronder treft u een fotocollage aan van de installatie


afscheidmdekenwelkom
afscheidmvicevrztvissers
afscheidmendeken
afscheidmpastdankt
afscheidmreceptie1
afscheidmreceptie2
afscheidmreceptie3
instalafhaalpastorie
instalharmonie
instalschutterij
instalkerkdeur
pastoorvaandel
instalevangelie
instaleed
instaldankwoord
instalsymboolkelk
instalreceptie1
instalreceptie2
Naar boven
Naar boven
Naar boven
Naar boven
Naar boven